Postoje učiteľov k diverzite vo vzdelávaní vo vzťahu k vybraným charakteristikám učiteľov

Informácie o projekte

Teoretickým cieľom projektu je rozpracovať problematiku postojov k inkluzívnemu vzdelávaniu. V empirickej časti budeme hľadať vzťahy medzi postojmi učiteľov k inkluzívnemu vzdelávaniu a vnímanou profesijnou zdatnosťou. Viaceré výskumy v zahraničí preukázali priamy vplyv prípravy učiteľov na ich postoje k práci s diverzitou v školách hlavného vzdelávacieho prúdu. Zaradenie predmetu zameraného na problematiku inkluzívneho vzdelávania alebo venované špeciálnej pedagogike však môže ale nemusí ovplyvniť postoje študentov k diverzite vo vzdelávaní. Študenti po ukončení pregraduálnej prípravy budú pracovať s veľmi rôznorodými skupinami. Projekt sa preto zameriava na skúmanie postojov a profesijnej zdatnosti študentov učiteľských programov a učiteľov pôsobiacich v regionálnom školstve k vybraným skupinám vzdelávaných a analyzuje vzťah ich postojov a profesijnej zdatnosti vo vzťahu k pregraduálnej príprave a kontinuálnemu vzdelávaniu.

Číslo projektu:VEGA 1/0732/19
Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. - zástupca
PaedDr. Marian Trnka, PhD.
PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
Mgr. Robert Sabo, PhD.
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Zahraničný projekt:nie