Kvalita vybraných komponentov školskej kultúry ako podmienka tvorby inkluzívneho školského prostredia

Informácie o projekte

Predmetom projektu je výskum, ktorého cieľom je zistiť, aká by mala byť kvalita kultúry školy, ak chceme implementovať do základných škôl inkluzívne tímy (pedagogických asistentov, špeciálnych, sociálnych, liečebných pedagógov, školských psychológov) a vytvoriť tak inkluzívne edukačné prostredie, ktoré by bolo podporujúce a otvorené vzdelávaniu všetkých detí, ktoré majú právo vzdelávať sa v bežných školách. Výskum má prevažne kvalitatívnu povahu a jeho výstupom je mnohoprípadová štúdia, ktorá sumarizuje skúsenosti, názory, postoje, zážitky pracovníkov dvadsiatich škôl, ktoré dostali príležitosť využiť profesijnú pomoc a podporu inkluzívneho tímu počas jedného školského roka. Prípadové štúdie odzrkadľujú bezprostrednú prežitú skúsenosť učiteľov, manažérov škôl ako i samotných členov inkluzívnych tímov a sú prostriedkom pre vymedzenie kritérií, ktoré by mali určovať kvalitu vybraných komponentov školskej kultúry v školách, ktoré sú otvorené myšlienke inklúzie.

Číslo projektu:VEGA 1/0765/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
PaedDr. Marian Trnka, PhD.
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Mgr. Barbara Basarabová, PhD.
Zahraničný projekt:nie