Implementácia kurikula založeného na rozvoji profesijných kompetencií učiteľa v Bosne a Herzegovine –„TEACHER“

Informácie o projekte

Projekt je zameraný na skvalitnenie prípravy učiteľov predprimárneho vzdelávania v Bosne a Hercegovine. Zadávateľ projektu Univerzita v Travniku vytvorila na základe spolupráce s partnerskými inštitúciami domovskej krajiny a inštitúciami programových krajín EU projekt, v rámci ktorého sa usiluje (1) o inovovanie kurikula študijného programu pre učiteľov predprimárneho vzdelávania na princípe zavedenia osnov založených na kompetenciách; (2) o akreditáciu tohto programu; (3) o modernizáciu výučby prostredníctvom vzdelávania učiteľov v oblasti nových metód pri rozvíjaní ich didaktických a prierezových kompetencií; (4) o modernizáciu techniky a skvalitnenie praktickej prípravy študentov.

Vyhlasovateľ:

Erasmus +

Číslo projektu:574076-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
Doba riešenia:2017 - 2019
Koordinátor projektu:doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Spoluriešitelia:Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Zahraničný projekt:áno