Projekty a granty


Profesijná identita a kvalita vysokoškolského učiteľa v kontextoch andragogickej kompetencie

Číslo projektu:VEGA 1/0794/19Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.Koordinátor projektu:

Rozvoj poradenských kompetencií študentov v študijnom odbore andragogika

Číslo projektu:KEGA 015UMB-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.Koordinátor projektu: