Projekty a granty


Social media and trust building

Číslo projektu:21830123Doba riešenia:1. feb. 2019 - 31. jan. 2020
Vedúci projektu:Západočeská Univerzita v Plzni, Česká republikaKoordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Cieľom tohto projektu je objasniť zneužívanie sociálnych médií, ukázať, ako sa správať na sociálnych médiách, aby sa zabránilo zneužívaniu a aby sa vybudovala dôvera v bezpečné používanie sociálnych médií. Jedným z...

Profesijná identita a kvalita vysokoškolského učiteľa v kontextoch andragogickej kompetencie

Číslo projektu:VEGA 1/0794/19Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.Koordinátor projektu:

Rozvoj poradenských kompetencií študentov v študijnom odbore andragogika

Číslo projektu:KEGA 015UMB-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.Koordinátor projektu: