Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra andragogiky

Katedra andragogiky patrí k najmladším katedrám Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Strategickým zámerom katedry je kontinuálna garancia a skvalitňovanie akreditovaného študijného odboru a v tomto zmysle sa orientuje nielen vedecko-výskumná a pedagogická aktivita jej členov, ale aj nevyhnutný odborný rast učiteľov a koncepčná personálna politika. Študijný odbor andragogika sa na katedre rozvíja v kontexte s najnovšími teoretickými poznatkami tejto vednej disciplíny. Výsledky vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti výrazne podporujú kvalitu vzdelávacieho procesu.

Katedra od svojho vzniku v pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti spolupracuje s viacerými domácimi i zahraničnými pracoviskami a organizáciami (Praha, Olomouc, Prešov, Bratislava a ďalšie). V roku 2017 získala práva na uskutočňovanie habilitácií a inaugurácií v odbore andragogika ako jediné pracovisko v stredoeurópskom (vyšehradskom) priestore. Od svojho vzniku (2008) je kontinuálne úspešná v získavaní projektov z domácich a zahraničných grantových schém (ERASMUS, APVV, VEGA, KEGA...). Od roku 2013 je organizátorom renomovanej medzinárodnej vedeckej konferencie EDUKÁCIA DOSPELÝCH, má rozvinutú sieť kontaktov s domácimi i zahraničnými akademickými pracoviskami a ďalšími významnými inštitúciami v oblasti andragogickej teórie a praxe edukácie dospelých.

Hlavné oblasti výskumu:

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie