Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Centrum umenia a kultúry

Centrum umenia a kultúry (CUK) vzniklo spojením Katedry hudobnej kultúry a Katedry výtvarnej kultúry. Jeho poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry a umenia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Odborná činnosť centra sa rozvíja v troch základných rovinách – pedagogickej, vedeckej a umeleckej.

CUK participuje na profesijnej príprave budúcich učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania v oblasti hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy.Podporuje a rozvíja výtvarnú a hudobnú kreativitu študentov nielen v praktickom umeleckom smere, ale aj v smere zmysluplného využitia a jej aplikovanie v edukačnej realite školy.

V hudobnej oblasti centrum nadväzuje na činnosť Katedry hudobnej kultúry a aktívne organizuje významné medzinárodné vedecké a umelecké podujatia Cantus Choralis Slovaca – medzinárodné sympózium o zborovom speve, a Akademická Banská Bystrica – medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov.

Súčasťou Centra umenia a kultúry je kontinuálne pôsobenie troch univerzitných umeleckých telies súboru Mladosť:

Vo výtvarnej oblasti CUK organizuje pre zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ich rodinných príslušníkov výtvarné workshopy. Každý rok v lete realizuje pre deti Detský plenér - letný detský tábor, v ktorom majú deti vo veku 5 až 12 rokov možnosť zažiť veľa dobrodružstiev a vyskúšať si rôzne výtvarné postupy. Pre žiakov Základnej školy U Filipa v Banskej Bystrici ponúka krúžok keramiky.

Hlavné oblasti výskumu:

Členovia CUK sú aj členmi odbornej predmetovej komisie VO Umenie a kultúra v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVAM), kde sa podieľajú na tvorbe obsahu nového štátneho kurikula.