Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

4956 Vedecko-pedagogické charakteristika

Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.,

Dátum a miesto narodenia: 18.1.1954, Liptovský Mikuláš, Palúdzka

Adresa pracoviska:

Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej kultúry

ul. Ružová č. 13, 97411 Banská Bystrica, Slovensko

tel.: 00421/484464956, fax: 048/ 446 4444,

e-mail:jaroslav.uhel@umb.sk

 

Zameriava sa na maľbu a kresbu, ktorá je jeho ťažiskovým zameraním. Venuje sa tiež grafickému i knižnému dizajnu, knižnej ilustrácii a priestorovej tvorbe (Je autorom viacerých knižných a časopiseckých ilustrácií, návrhov a realizácií obálok kníh, katalógov, brožúr, plagátov, telefónnych kariet, poštových známok, expozičných a priestorových realizácií v architektúre.). Venuje sa aj publicistickej činnosti so zameraním na výtvarné umenie a teóriu. V minulosti organizoval výstavy profesionálnych výtvarných umelcov vo vlastnej komisárskej koncepcii. V pedagogickom procese sa špecializuje na voľné výtvarné umenie, predovšetkým na maľbu a kresbu s dôrazom na hľadanie špecifík a inovatívnych postupov v týchto oblastiach (na všetkých troch stupňoch). Je členom poradných zborov, porôt, redakčných a vedeckých rád. Okrem toho sa venuje lektorskej činnosti a výtvarnej pedagogike. Svoje diela pravidelne vystavuje na domácich aj zahraničných výstavných prezentáciách výtvarného umenia (Nemecko, Izrael, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Egypt, Taliansko). Zúčastnil sa mnohých medzinárodných sympózií, workshopov a tvorivých pobytov (Erazmus). Je držiteľom viacerých ocenení v zahraničí za svoju tvorbu (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Bosna a Hercegovina). Doktorandské štúdium na ASP vo Waršave v odbore 2.2.1 Výtvarné umenie, špecializácia voľná výtvarná tvorba, ukončil v roku 2004 (téma práce: Krajina ako sacrum). V roku 2009 ukončil habilitačné konanie: Docent v odbore Výtvarná výchova, výtvarná teória a výtvarná tvorba. Univerzita Jána Evangelistu Purkyně, Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, Česká republika.

 Kvalifikácia:

Od - do

 

2015, ukončené inauguračné konanie na Akadémii krásnych umení vo Varšave (Fakulta maliarstva)

júl 2015 inaugurovaný prezidentom RP Bronislawom Komorowskim na Profesora pre voľné výtvarné umenie.

 

2008 - 2009, Ukončené habilitačné konanie: Docent

v odbore Výtvarná výchova – teória a tvorba. Univerzita

Jána Evangelistu Purkyně, Pedagogická fakulta Ústí

nad Labem, Česká republika

Názov získanej kvalifikácie

 

Docent v odbore Výtvarná výchova – teória a tvorba.

Hlavné predmety

 

Kresba, maľba, odborová didaktika

Organizácia poskytujúca vzdelávanie a prípravu

 

 Univerzita Jána Evangelistu Purkyně, Pedagogická fakulta

Ústí nad Labem, Česká republika

 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzi. klasifikácii

 

Doc.

Od - do

 

2001- 2004 ukončené doktorandské štúdium, ArtD.

Akadémia krásnych umení, Fakulta maliarstva vo Waršave,

maľba, Poľská republika

Názov získanej kvalifikácie

 

ArtD., v odbore maľba, kandidátska dizertačná práca

Hlavné predmety

 

Maľba, maliarstvo

Organizácia poskytujúca vzdelávanie a prípravu

 

Akadémia krásnych umení, Fakulta maliarstva vo Waršave,

maľba, Poľská republika

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzi. klasifikácii

 

ArtD.

Od - do

 

1983, absolvovaním štátnych rigoróznych skúšok,

doktorský titul z oblasti teórie a vzdelávania výtvarnej

výchovy v odbore výtvarná pedagogika (PaedDr.)

Názov získanej kvalifikácie

 

PaedDr., z oblasti teórie a vzdelávania výtvarnej

výchovy v odbore výtvarná pedagogika

Hlavné predmety

 

Odborová didaktika

Organizácia poskytujúca vzdelávanie a prípravu

 

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Stupeň vzdelania v národnej alebo medz. klasifikácii

 

PaedDr..

Od - do

 

1973-1977 učiteľstvo pre 2.stupeň ZŠ, kombinácia JS – VV,

ukončené štátnou skúškou a praktickou diplomovou prácou

Vegetatívne motívy v reliéfe (akademický sochár Mikuláš Palko)

Názov získanej kvalifikácie

 

Mgr., učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ

Hlavné predmety

 

Odborová didaktika, spôsobilosť vyučovať

Organizácia poskytujúca vzdelávanie a prípravu

 

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzi. klasifikácii

 

Mgr..

 Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

docent od 1.06.2009 - do 31.8.2016

 Priebeh doterajšej praxe 

Od - do

 

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, vysokoškolský

pedagóg, 30.09.2002 po súčasnosť, celý prac. úväzok

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vysokoškolský pedagóg, Odborný asistent, Katedra

výtvarnej tvorby a edukácie PF UMB

Od. 6.2.2008, prodekan pre rozvoj PF UMB po súčasnosť,

celý prac. úväzok

0d jún 2009 funkčné miesto docent, Katedra výtvarnej

Kultúry PF UMB (do 31.08.2016)

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Riadiaca činnosť, pedagogická a umelecká

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Ružová

ulica 13, 97411 Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie

 

školstvo

Od - do

 

september 2005 – august 2007

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vysokoškolský pedagóg, Odborný asistent, Katedra

výtvarnej tvorby a edukácie PF UMB, celý prac. úväzok

2002 – 2007, zástupca vedúceho katedry

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Pedagogická, umelecká a vedecká činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Ružová

ulica 13, 97411 Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie

 

školstvo

Od - do

 

september 2002 – august 2005

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vysokoškolský pedagóg, Odborný asistent, Katedra

výtvarnej tvorby a edukácie PF UMB, celý prac. úväzok

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Pedagogická, umelecká a vedecká činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Ružová

ulica 13, 97411 Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie

 

školstvo

Od - do

 

október 1999 –august 2002

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vysokoškolský pedagóg –  odborný asistent Katedra

Maľby Akadémie umení, Fakulta výtvarných umení

v Banskej Bystrici, celý pracovný úväzok

Apríl 2000- jún 2002 prodekan pre pedagogickú činnosť,

štatutárny zástupca dekana fakulty

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Pedagogická, umelecká a vedecká činnosť. Riadiaca činnosť.

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Kollárova 22,

97401 Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie

 

školstvo

Od - do

 

august 1977- júl 1983

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Učiteľ základnej školy

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Pedagogická a umelecká činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Základná škola, Nábrežie 4. apríla, 03101 Liptovský Mikuláš

Druh práce alebo odvetvie

 

školstvo

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
11:25 - 12:55
Piatok
-
V čase mimo semestra sú konzultácie na základe individuálnej dohody vyučujúceho a študentov.

Kontaktný formulár

=