Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Ružová ulica 13
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

 

Na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobím od roku 2012. V súčasnosti je môj záujem sústredený na oblasť sociálnej práce s deťmi a mládežou, teórie a metódy sociálnej práce, sociálne služby a dobrovoľníctvo. V aktuálnom období sa sústreďujem konkrétne na oblasť rozvoja inovatívnych metód sociálnej práce s deťmi a rodinou, rozvoja sociálnych zručností, metodológiu výskumu. Taktiež sa zameriavam na oblasť neziskového sektoru a neformálneho vzdelávania. Uvedeným oblastiam sa venujem prostredníctvom pedagogickej, výskumnej, projektovej, ako aj praktickej činnosti. Prakticky realizujem prácu s deťmi a mládežou, neformálne vzdelávanie dobrovoľníkov a výskumné i vedecké projekty v rámci tejto tematiky. K rozvoju mojej praxe v oblasti sociálnej práce prispeli aj praktické skúsenosti z priamej práce v organizáciách pracujúcich s deťmi a mládežou zo znevýhodnených prostredí ako napr. o.z. Návrat, Klub Pathfinder- Prieskumník, Adra, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Som členkou redakčnej rady časopisu Mládež a spoločnosť a autorkou viac, ako 50tich publikačných výstupov. Ako napríklad spoluautorkou 4 vedeckých monografií, 3 vysokoškolských učebníc a učebných textov, viac ako 30 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných  a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a viac ako 30 ďalších odborných publikačných výstupov. Podieľala som sa na príprave viacerých strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti práce s mládežou, ako aj dobrovoľníctva (Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, D-zručnosti pre zamestnanie, Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, Stratégia pre mládež apod.). Od roku 2010 som garantkou a lektorkou oblasti vzdelávania v detskej a mládežníckej organizácií Klub Prieskumník-Pathfinder, od roku 2013 som v regionálnom Centre dobrovoľníctva koordinátorkou viacerých dobrovoľníckych programov zameraných na prácu s deťmi zo znavýhodneného sociálneho prostredia.  Od roku 2019 som v predsedníctve Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. V oboch organizáciách pôsobím aj ako lektorka a mentorka pre organizácie rozvíjajúce dobrovoľnícke programy. V roku 2015 som ukončia dlhodobý výcvik a stala soms a trénerkou v rámci Metódy Agression regulation training. Od roku 2013 rozvíjam spolu s ostatnými kolegyňami inovatívnu metódu vzdelávania service learning. Som aktívnou posudzovateľkou štandardov (S dobrovoľníkmi to vieme!), ocenení a hodnotení (Angažovaná škola, D-zručnosti pre zamestnanie a i.) V rámci vedeckých a rozvojových projektov som súčasťou národných (KEGA, VEGA, PODPORA a SLUŽBY PRE MLÁDEŽ aj medzinárodných riešiteľských tímov (Erazmus+).

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:00 - 13:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
12:00 - 14:00
Piatok
-

Kontaktný formulár

=