Kde ma nájdete

Mgr. Janka Pilková, PhD.
Ružová 13
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Meno a priezvisko: Mgr. Janka Pilková, PhD.

Kvalifikácia:

-         Absolventka vysokoškolského štúdia v odbore psychológia- pedagogika na PF UMB (2004-2009)

-         Doktorandské štúdium absolvovala na katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB (Téma dizertačnej práce: Rozvíjanie emocionálnej inteligencie u žiakov mladšieho školského veku)

-         Absolventka rozširujúceho štúdia v odbore špeciálna pedagogika – poradenstvo (2009-2012) (Téma ZP: Poruchy autistického spektra – Integrácia žiaka s Aspergerovým syndrómom do bežnej základnej školy)

-         Absolventka špecializačného štúdia v odbore školská psychológia (2010-2012)

(Téma ZP: Vstup školského psychológa do procesu integrácie žiaka s Aspergerovým syndrómom)

 

Súčasné pracovné zaradenie:

odborná asistentka, katedra psychológie PF UMB

 

Priebeh doterajšej praxe:

stredoškolská učiteľka na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach (2011-2012), vyučovanie predmetov psychológia, pedagogika, špeciálna pedagogika, prax v materskej škole a školskom klube detí.

Pedagogická činnosť:

zameranie na oblasť všeobecnej psychológie, edukačnej psychológie, školskej psychológie,zvládanie konfliktov, školské výchovné situácie a prax zo psychológie

 

Vedecko- výskumná činnosť:

UGA: Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie u žiakov mladšieho školského veku (2011-2012)

ASFEU - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť: 018/2012/1.2/OPV "Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB" (fakultná koordinátorka: doc. PaedDr. D. Hanesová, PhD., asistentka aktivít 1.3, 1.4: Mgr. Janka Lajčiaková, PhD.)

VEGA: Indikátory kvality života v kontexte edukácie 1/0266/14

Cieľom výskumu je objasniť indikátory kvality života v edukačnom prostredí so snahou o stanovenie tých ukazovateľov, ktoré sú špecifické pre kvalitu života žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov – subjektívneho hodnotenia kvality života zainteresovaných aktérov edukácie, ako aj kvalitu života školy celkovo – objektívna dimenzia kvality života školy. Projekt sa zameriava aj na zvyšovanie kvality života v edukácii prostredníctvom indikovania jej ukazovateľov a ich pôsobenia.

VEGA: Emocionálno-sociálne aspekty agresie v mladšom školskom veku v kontexte modernej školy (Komplexný výskum zameriame na zisťovanie výskytu agresie na primárnom stupni vzdelávania a tiež na hodnotenie príčin a dôsledkov násilného správania žiakov ich rodičmi a učiteľmi.)

 

 

Publikačná činnosť a ohlasy:

 

 

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01                  Možnosti preventívneho a intervenčného pôsobenia školského psychológa / Marta Valihorová, Janka Lajčiaková.
In Determinanty rozvoja osobnosti človeka : škola ako faktor rozvoja osobnosti dieťaťa / ed. Lucia Pašková ; rec. Vladimír Salbot, Irena Plevová. 2. časť. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie, 2010. - ISBN 978-80-8083-995-6. - S. 311-345 [1,72 AH].
[VALIHOROVÁ, Marta (50%) - PILKOVÁ, Janka (50%)]

             Ohlasy:
1. [4]         LACKOVÁ, Eva. Vybrané psychosociálne súvislosti obezity detí v školskom veku. In Zdravá škola. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianské združenie Pedagóg, 2010. ISBN 978-80-557-0111-0, s. 356-360.

 

ABD02                  Prosociálnosť v kontexte sebahodnotenia žiaka strednej školy / Marta Valihorová, Janka Lajčiaková.
In Vybrané aspekty psychológie morálky / ed. Lada Kaliská ; rec. Ján Grác, Pavel Vacek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-557-0514-9. - S. 114-140 [1,30 AH].
[VALIHOROVÁ, Marta (50%) - PILKOVÁ, Janka (50%)]

             Ohlasy:
1. [6]         LAJČIAKOVÁ, Petra. Recenzia monografie Vybrané aspekty psychológie morálky. Prohuman : vedecko-odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online]. 29. október 2013 [cit. 2014-01-13]. ISSN 1338-1415. Dostupné z: http://www.prohuman.sk/psychologia/vybrane-aspekty-psychologie-moralky
2. [4]         KALISKÁ, Lada - KALISKÝ, Ján - ČIŽMÁRIKOVÁ, Katarína. Morálny vývin stredoškolskej mládeže [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. 128 s. ISBN 978-80-557-0643-6.

 

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01     Školská psychológia a psychológ v škole : učebný text / Marta Valihorová, Janka Lajčiaková ; rec. Eva Gajdošová, Zlata Vašašová. - 1. vyd. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity pre IPV, 2014. - 186 s. [9,35 AH]. - ISBN 978-80-554-0849-1
[VALIHOROVÁ, Marta (50%) - PILKOVÁ, Janka (50%) - GAJDOŠOVÁ, Eva (rec.) - VAŠAŠOVÁ, Zlata (rec.)]

 

BCI02     Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti : (1. časť - Psychologické aspekty výchovy) / Marta Valihorová, Janka Pilková ; rec. Eva Gajdošová, Zlata Vašašová, Lada Kaliská. - 1. vyd. - Žilina : Inštitút priemyselnej výchovy, 2016. - 235 s. [9,45 AH]. - ISBN 978-80-972266-0-2
[VALIHOROVÁ, Marta (50%) - PILKOVÁ, Janka (50%) - GAJDOŠOVÁ, Eva (rec.) - VAŠAŠOVÁ, Zlata (rec.) - KALISKÁ, Lada (rec.)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01                  Syndróm CAN v kontexte preventívno-diagnostickej činnosti školského psychológa na primárnom stupni vzdelávania / Marta Valihorová, Janka Lajčiaková.
In Školní psycholog : časopis Asociácie školskej psychológie SR a ČR / ed. Eva Gajdošová ... [et al.]. - Brno : Asociácia školskej psychológie SR a ČR, 2014. - ISSN 1212-0529. - Roč. 14, č. 1-2 (2014), s. 14-21.
[VALIHOROVÁ, Marta (50%) - PILKOVÁ, Janka (50%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01                  Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie u žiakov stredných škôl / Marta Valihorová, Janka Lajčiaková.
In Pedagogická revue. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2010. - ISSN 1335-1982. - Roč. 62, č. 1-2 (2010), s. 105-125.
[VALIHOROVÁ, Marta (50%) - PILKOVÁ, Janka (50%)]

 

ADF02                  Intervenčný program ako prostriedok rozvoja osobnosti žiaka / Janka Lajčiaková.
In Acta Humanica. - Žilina : Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, 2010. - ISSN 1336-5126. - Roč. 7, mimoriadne číslo (2010), s. 78-81.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01                  Zmysel a kvalita života u vysokoškolákov z hľadiska poradia narodenia a štruktúry rodiny / Marta Valihorová, Janka Lajčiaková.
In Kvalita života vysokoškolákov / vedec. red. Marta Valihorová, ed. Lucia Pašková, rec. Marta Popelková, Eva Gajdošová. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. - ISBN 978-80-557-0079-3. - S. 98-111.
[VALIHOROVÁ, Marta (50%) - PILKOVÁ, Janka (50%)]

             Ohlasy:
1. [4]         KOPP, Peter. Zmysel života a zmysel pre integritu ako možné protektívne faktory v prevencii kriminality. In Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII. : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia založenia samostatnej Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 17.-18.10.2011. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0312-1, s. 147-157.
2. [4]         PAŠKOVÁ, Lucia. Životná zmysluplnosť ako prediktor subjektívnej pohody adolescentov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. 87 s. ISBN 978-80-557-0261-2.

 

AED02                  Prostredie podnecujúce rozvoj osobnosti žiaka = Environment encouraging the development of pupils personality / Janka Lajčiaková.
In Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky / vedec. red. Soňa Kariková; ed. Beata Žitniaková Gurgová ; rec. Anna Hudecová, Marta Popelková, Marcela Verešová, Jitka Oravcová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie, 2011. - ISBN 978-80-557-0239-1. - S. 330-345 [1AH].
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01                  Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie / Janka Lajčiaková.
In 2. česko-slovenská konference doktorandů oborů pomáhajících profesí. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S. 212-218.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFC02                  Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie u žiakov mladšieho školského veku = Emotional inteligence and its development in pupils of school age / Janka Lajčiaková.
In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. : sborník z VIII. ročníku konference / ed. Jana Poláchová Vašťatková, Alice Bačíková ; rec. Helena Grecmanová. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - ISBN 978-80-244-2815-4. - S. 757-767.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFC03                  Psychologické aspekty integrácie žiaka s Aspergerovým syndrómom = Psychological aspects of the integration of students with Asperger´s Syndrome / Janka Lajčiaková.
In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství : sborník příspěvků z mezinárodní konference dne 1. - 2. října 2012 / ed. Pavel Dařílek, Jana Kvintová; výk. red. Miroslav Dopita; zodp. red. Jana Kreiselová. VIII. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - ISBN 978-80-244-3374-5. - S. 195-207.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFC04                  Hodnotenie žiakov strednej školy v súčasnej škole = Evaluation of secondary school students in the current school / Janka Lajčiaková, Marta Valihorová.
In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Ostrava, 3. - 4. 10. 2014 / ed. Jitka Šimíčková-Čížková, Pavel Škobrtal ; rec. Jiří Bláha. IX. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-7464-540-2. - S. 92-101.
[PILKOVÁ, Janka (50%) - VALIHOROVÁ, Marta (50%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01                  Emocionálna inteligencia ako indikátor kvality života = Emotional intelligence as an indicator of quality of life / Janka Lajčiaková.
In Kvalita života v kontexte 21. storočia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 13. máj 2010 / ed. Lucia Pašková ; rec. Eva Gajdošová, Gabriela Herényiová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie, 2010. - ISBN 978-80-557-0000-7. - S. 119-126.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFD02                  Súčasné trendy v rozvíjaní emocionálnej inteligencie = Current trends in the development of emotional intelligence / Janka Lajčiaková.
In V. medzinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia a sociálna práca : zborník z konferencie, Nitra 2010 / ed. Marta Popelková, Andrea Juhásová, Martin Pohánka. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2010. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 204-213.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFD03                  Klíma školskej triedy a jej hodnotenie žiakmi = School climate and its class assessment of pupils / Janka Lajčiaková, Mária Paľová.
In Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII. : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia založenia samostatnej Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 17. - 18. 10. 2011 / ed. Beata Žitniaková Gurgová, Michaela Vaňová ; rec. Jitka Šimíčková - Čížková, Jitka Oravcová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0312-1. - S. 340-352.
[PILKOVÁ, Janka (50%) - PAĽOVÁ, Mária (50%)]

 

AFD04                  Šikanovanie žiakov s Aspergerovým syndrómom / Janka Lajčiaková.
In Školský psychológ pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej dňa 20. - 21. septembra 2012 na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy / ed. Eva Gajdošová ; rec. Miron Zelina, Ladislav Požár. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2012. - ISBN 978-80-89453-03-0. - S. 193-196.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFD05                  Sebahodnotenie v kontexte rizikového správania žiakov strednej školy / Marta Valihorová, Janka Lajčiaková.
In Psychológia (v) škole : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 14.-15.11. 2013 / zost. Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová, Radomír Masaryk ; rec. Eva Poliaková, Miroslav Andreánsky. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-223-3483-9. - S. 150-158.
[VALIHOROVÁ, Marta (50%) - PILKOVÁ, Janka (50%)]

 

AFD06                  Rozvoj sociálnych zručností u žiakov s Aspergerovým syndrómom = Development of social skills of pupils with Asperger´s syndrome / Janka Lajčiaková.
In Intervencia školského psychológa v škole : zborník príspevkov z konferencie Ďuričove dni "Intervencia školského psychológa v škole", ktorá sa konala na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 5. - 6. októbra 2012 / zost. Gabriela Herényiová ; rec. Eva Gajdošová, Jitka Oravcová, Marta Popelková. - Bratislava : Stimul, 2013. - ISBN 978-80-8127-079-6. - S. 52-58.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFD07                  Špecifiká práce školského psychológa so žiakmi s Aspergerovým syndrómom = Specifics of school psychologist work with students with Asperger´s syndrome / Janka Lajčiaková.
In Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : zborník príspevkov : 31. Psychologické dni, Bratislava 11. - 13. 9. 2013 / rec. Marta Popelková, Igor Brezina. - Bratislava : Stimul, 2013. - ISBN 978-80-8127-086-4. - S. 176-179.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFD08                  Edukácia dieťaťa s ADHD na predprimárnom stupni vzdelávania / Janka Lajčiaková.
In Psychológia - škola - inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Paneurópskej vysokej školy pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy, Bratislava, 4. - 5. september 2014 / rec. Miron Zelina, Ladislav Požár. - 1. vyd. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, 2014. - ISBN 978-80-89453-05-4. - S. 110-116.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]

 

AFD09                  Školský psychológ - súčasť poradenstva pre žiakov s nadaním = School psychologist - constituent of the counseling for gifted pupils / Janka Lajčiaková, Petra Mravcová.
In Školská psychológia a kvalita života v edukácii : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ďuričove dni 2014, Trnava 2015 / rec. Miron Zelina, Marcela Verešová. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8082-837-0. - S. 64-77.
[PILKOVÁ, Janka (50%) - MRAVCOVÁ, Petra (50%)]

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01                  Školský psychológ v špeciálnych školách a školách podporujúcich rozvoj nadania / Janka Lajčiaková.
In Psychológia (v) škole : kniha abstraktov [z konferencie] / zost. Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová, Radomír Masaryk ; rec. Blandína Šramová, Katarína Cabanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3482-2. - S. 36.
[PILKOVÁ, Janka (100%)]