Sociálna patológia 1

 

Sociálna patológia 1

 

(Časovo-tematický plán výučby)

 

Odbor: Pedagogika - vychovávateľstvo Bc., Andragogika Bc., Učiteľstvo UMB, Sociálna práca

 

Akademický rok a semester:  2017/2018, zimný semester

 

Vyučujúci: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu:

Na základe priebežného hodnotenia (max. 26 bodov) a výsledkov záverečného písomného testu (max. 24 bodov)

 

Cieľ predmetu:

 

Zorientovať študentov v problematike sociálno-patologických javov, analyzovať ich príčiny a dôsledky, oboznámiť ich s formami ich prevencie a úlohami pedagóga, sociálneho pracovníka,  resp. andragóga v prevencii sociálno-patologických javov v školskom i mimoškolskom prostredí.

 

Tematické zameranie prednášok:

 

1. Úvod do sociálnej patológie

- charakteristika sociálnej patológie a jej postavenie v systéme spoločenských vied – história a súčasnosť

- objasnenie základnej terminológie

- klasifikácia sociálno-patologických a spoločensky nežiaducich javov

- predstavitelia sociálnej patológie a ich diela

 

2. Systém prevencie sociálnej patológie v SR u detí , mládeže a dospelých

- systém výchovného poradenstva a prevencie v zmysle platnej školskej legislatívy

- formy prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí

- možnosti prevencie sociálno–patologických javov v čase mimo vyučovania

- úlohy pedagógov , andragógov a sociálnych pracovníkov  v oblasti prevencie

- aktéri prevencie v školskom prostredí (sociálny pedagóg a jeho úlohy)

 

3.-4. Delikvencia a kriminalita ako spoločenský problém

- charakteristika pojmov

- teórie delikvencie a kriminality

- príčiny kriminality a delikvencie

- prevencia kriminality u detí a mládeže, dokumenty v oblasti prevencie kriminality /Stratégia     

  prevencie kriminality v SR na obdobie 2012-2015 a jej priority,  zákon č. 583/2008 o prevencii kriminality

- možnosti preventívneho pôsobenia pedagógov v školskom a mimoškolskom prostredí

 

5.-6. Toxikománia ako spoločenský problém

- charakteristika toxikománie a jej znaky a ďalšie súvisiace pojmy

- typológia drogových závislostí

- faktory vzniku drogových závislostí

- prevencia drogových závislostí – dokumenty zamerané na prevenciu (Národná protidrogová  

   stratégia na obdobie 2009-2012)

- možnosti a formy prevencie drogových závislostí v školskom a mimoškolskom prostredí

 

7. Patologické hráčstvo ako spoločenský problém

- charakteristika a podstata patologického hráčstva

- štádiá vývinu patologického hráčstva

- príčiny vzniku patologického hráčstva

- prevencia patologického hráčstva

- iné nelátkové závislosti (mediálna, workoholizmus, kultová, ...)

 

8.-9. Šikanovanie ako spoločenský problém

- charakteristika a podstata šikanovania a jeho výskyt v školskom prostredí

- štádiá vývinu šikanovania

- druhy šikanovania

- kyberšikanovanie u žiakov, jeho druhy a dôsledky

- príčiny vzniku šikanovania

- prevencia šikanovania

- dokumenty v oblasti prevencie šikanovania (Metodické usmernenie č 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach

- úlohy pedagógov v prevencii šikanovania

   a riešeniu šikanovania v školách a v školských zariadeniach)

 

10. Samovražednosť ako spoločenský problém

- charakteristika základnej terminológie

- príčiny a druhy samovrážd

- samovražednosť u žiakov ZŠ a SŠ a jej príčiny

- možnosti prevencie samovrážd

 

 11. Iné sociálne deviácie u žiakov v školskom prostredí

- záškoláctvo, krádeže, xenofóbia, rasistické prejavy,....

- charakteristika, príčiny vzniku

- možnosti prevencie

 

12. Inovácia

 

Literatúra:

HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. a kol.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská Bystrica: PF UMB. 2006 (dotlač 2008)

KRAUS, B. – HRONCOVÁ, J. a kol.: Sociální patológie. Hradec Králové: UHK. 2007.

PRUNNER,P:-HRON COVÁ,J.. : Pedagogické a psychologické aspekty patologického hráčstva. Banská Bystrica. 2009.

HRONCOVÁ, J. a kol.: Sociálna patológia a jej prevencia. Banská Bystrica: PF UMB. 2004.

EMMEROVÁ, I.: Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Banská Bystrica: PF UMB. 2007

EMMEROVÁ, I. : Poruchy správania u žiakov základných a stredných škôl – ich prevencia a riešenie. Banská Bystrica: PF UMB. 2008

MATOUŠEK, O. – KROFTOVÁ, A. : Mládež a delikvence. Praha: Portál. 1998, 2003.

ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Sociálna patológia. Bratislava: VEDA. 2001, 2002.

ONDREJKOVIČ, P. – POLIAKOVÁ, E.: Protidrogová výchova. Bratislava: VEDA. 1999

Dokumenty:

Protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2013 - 2020

Národná protidrogová stratégia na obdobie 2013- 2020

Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej republike 2012-2015

 

Časopisy:

Sociálna prevencia,  Prevencia, Pedagogická revue, Alkoholizmus a iné závislosti, Čistý deň, Mládež a spoločnosť, Vychovávateľ

 

 Škála hodnotenia: A (50 - 46), B (45 - 41), C 40 - 36), D (35 - 31), E (30 - 26), FX (25 a menej)