prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
SR

Profesijná charakteristika

  

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

 

Univerzitná profesorka Jolana Hroncová (*1949) študovala v rokoch 1968 – 1973 odbor Pedagogika a Filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila do Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV v Bratislave, kde absolvovala internú vedeckú ašpirantúru v odbore Pedagogika so špecializáciou sociálna pedagogika pod vedením prof. Ondreja Baláža, DrSc. V roku 1978 nastúpila na Katedru pedagogiky Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, kde pôsobí dodnes. V pedagogickej i vedecko-výskumnej práci sa celoživotne venuje problematike sociálnej pedagogiky, sociálnej patológie a jej prevencii, sociológii vychóvy a filozofii výchovy.

V súčasnosti je garantkou študijného odboru Pedagogika, v rámci neho aj študijného programu Sociálna pedagogika - Mgr. Je tiež garantkou doktorandského štúdia v odbore Pedagogika a garantkou habilitačného a vymenúvacieho konania profesorov v odbore Pedagogika na Pedagogickej fakulte UMB. Pod jej vedením ukončilo diplomové práce viac ako šesťsto študentov a šiesti doktorandi a štyroch doktorandov v súčasnosti vedie, z toho dvoch z ČR. Býva pravidelne predsedkyňou štátnicových, doktorandských, doktorských komisií, a tiež predsedkyňou alebo oponentkou v rámci habilitačného a inauguračného konania na PF UMB, ale aj na iných vysokých školách u nás a v zahraničí.

Je autorkou a spoluautorkou 12 monografií, z ktorých 2 vyšli v zahraničí. Medzi majvýznamnejšie monografie patria: Hroncová, J.: Sociológia výchovy (1996), Hroncová, J.-Hudecová, A.-Matulayová, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca (2000, 2001), Hroncová, J.-Kraus, B. a kol.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov (2006), Hroncová, J.-Emmerová, I.-Kraus, B. a kol.: K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe (2008), Hroncová, J.-Walancik, M. a kol.: Vybrané problémy slovenskej a poľskej sociálnej pedagogiky (2009), Hroncová, J.-Emmerová, I. a kol.: Sociálna pedagogika. Vývoj a súčasný stav (2009), Prunner, P.-Hroncová, J.: Pedagogické a psychologické aspekty patologického hráčstva (2009).  Je autorkou početných vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. Na práce prof. Hroncovej je zaznamenaný bohatý citačný ohlas u nás i v zahraničí.  Je vedeckou redaktorkou dvanástich vedeckých zborníkov a desiatich monografií. Je členkou Redakčnej rady časopisu Mládež a spoločnosť, členkou Vedeckej rady časopisu The New Educational Review (na vzniku, ktorého sa aj ako prodekanka pre vedu spolu s prof. B. Kosovou ako vtedajšou dekankou v roku 2002 podieľala) a medzinárodného časopisu Auxilium Sociale Nowum. Je členkou Vedeckej rady PF UMB a Vedeckej rady UMB a tiež členkou exekutívy pri expertnej komisii pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu grog v Slovenskej republike. Bola tiež predsedkyňou expertnej skupiny pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri Národnej spoločnosti pre kriminalitu, trestné právo a súdnictvo. Bola hlavnou garantkou viacerých medzinárodných konferencií napr. Socialia 2007 a 2009 a ďalších, ktoré boli zamerané na oblasť sociálnej pedagogiky a sociálnej patológie a jej prevencie. Pri rozvíjaní sociálnej pedagogiky úzko spolupracuje aj s ostatnými členkami tzv. „Banskobystrickej školy sociálnej pedagogiky“ s Pedagogickou fakultou v Hradci Králové, s Institutom mezioborových studii v Brne a Katedrou sociálnej pedagogiky, Fakulty pedagogiky a psychológie na Sliezskej univerzite v Katowiciach. V minulosti pôsobila vo viacerých funkčných obdobiach tiež ako členka Akademického senátu PF UMB a Akademického senátu UMB a v rokoch 2002-2005 vo funkcii prodekanky Pedagogickej fakulty UMB pre vedu a výskum.

 

V minulosti dlhoročne pôsobila vo funkcii predsedkyne Krajskej pobočky SPdS v Banskej Bystrici a tiež ako členka ÚV SPdS v Bratislave. V súčasnosti je jej členkou a pracuje v Sekcii sociálnej pedagogiky.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=