Psychologické aspekty školskej klímy a atmosféry školskej triedy.

•  Súčasné prístupy ku skúmaniu školskej klímy a klímy triedy.

•  Možnosti ovplyvňovania školskej klímy.

•  Analýza Škály sociálnej atmosféry v triede - ŠSAT (Kolárik, T., 1999).

• Inovatívne prístupy učiteľa  pri optimalizovaní atmosféry a  školskej klímy a jeho kompetencie pri zisťovaní atmosféry školskej klímy (návrhy rôznych modifikácií).

 

 

Modelové situácie uplatňovania jednotlivých metód výchovného pôsobenia v primárnej edukácii.

Pozitívne a negatívne dôsledky odmeňovania a trestania.

Objasnenie problematiky logických dôsledkov. Práca s pravidlami.

Vedenie empatických rozhovorov.

• Princípy uplatňovania „Ja“ komunikácie.

 

Výchovný vplyv médií na formovanie osobnosti žiaka mladšieho školského veku.

Násilie v médiách.

• Prevencia rizík spojených s používaním internetu, zásady bezpečného používania IKT – ako mobil a internet (ovce.sk; zodpovedne.sk).

• Možnosti spolupráce rodiny a školy.

 

 Špecifiká práce učiteľa so žiakmi s problémami v učení.

• Spolupráca učiteľa so psychológom  a špeciálnym pedagógom pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a plánu pre žiaka s problémami v učení.

• Cvičenia pre žiakov so špecifickými poruchami učenia(rozvoj sluchovej diferenciácie reči, nácvik sekvencií, rozvoj slovnej zásoby, techniky nácviku čítania).

• Alternatívny model rozvoja matematickej predstavivosti.

 Analýza jednotlivých prípadových ukážok (príčiny neprospievania).

Možnosti učiteľa pri riešení neprospievania a neúspešnosti žiakov v spolupráci  so školským psychológom.

 

 Špecifiká práce učiteľa so žiakmi s problémami v správaní.

Psychologická analýza výchovných problémov – agresivita, šikanovanie, nedisciplinovanosť.

Možnosti eliminácie agresívneho správania u detí mladšieho školského veku.

▪ Možnosti spolupráce so školským psychológom.

 

 Špecifiká práce učiteľa so žiakmi s problémami v správaní.

• Psychologická analýza výchovných problémov – klamstvo, krádež, záškoláctvo.... .

• Možnosti eliminácie uvedených výchovných problémov v prostredí školy.

▪ Možnosti spolupráce so školským psychológom.

 

 Špecifiká práce s nadanými a talentovanými žiakmi.

Vývinové špecifiká nadaného a talentovaného žiaka.

• Nadaný žiak v bežnej triede. Špecifiká programu APROGEN.

Spolupráca učiteľa so psychológom pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a plánu pre nadaného žiaka.

• Intervenčný program rozvíjania prosociálneho správania pre mimoriadne nadané deti (Mačišáková, V.).

 

 Možnosti rozvíjania emocionálnej inteligencie v triedach 1. – 4. ZŠ prostredníctvom intervenčných programov.

Humanizácia výchovy. Rozvíjanie nonkognitívnych funkcií.

Projekt Druhý krok.

• Výcvikový program empatie – Mesárošová.

▪ Úspešná inteligencia, jej miesto a možnosti rozvíjania v primárnej edukácii.

 

Možnosti rozvíjania prosociálneho správania v triedach 1. – 4. ZŠ prostredníctvom intervenčným programov.

Druhy, formy prosociálneho správania.

• Výcvikový program na rozvoj prosociálneho správania – Reichelová, Baranová.

• Intervenčný program rozvíjania prosociálneho správania pre I. stupeň ZŠ - Kopasová.

 

Literatúra :

Mareš, J. 2013.Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Čáp, J., Mareš, J. 2001. Psychológie pro učitele. Praha: Portál.

Dreikurs, R., Grey, L. 1997. Logické dôsledky. Nové Zámky: Psychprof.

Ďurič, L., Grác, J. a kol. 1991. Pedagogická psychológia. Bratislava: Jaspis.

Fontana, D. 1997. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.

Gajdošová, E., Herényiová, G. 2002. Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie u žiakov. Bratislava: Príroda.

Grác, J. 2009. Kapitoly edukačnej psychológie. Trnava.

Helus, Z. a kol. 1979. Psychologie školní úspešnosti žáku. Praha.

Hvozdík, J. 1970. Psychologický rozbor školských neúspechov žiakov. Bratislava: SPN.

Kaliská, L. 2011. Úspešná inteligencia a možnosti jej rozvíjania v škole. Banská Bystrica: PF UMB.

Shapiro. L. Emoční inteligence dítetě a její rozvoj. Praha: Portál, 1998.

Stehlíková, J. Vybrané aspekty prosociálneho správania I. Banská Bystrica: Občianske združenie Pedagóg, 2015.

Stehlíková, J. 2016. Rozvíjanie empatie v pomáhajúcich profesiách. Banská Bystrica: Belianum.

Valihorová, M.  2008, 2009. Kapitoly zo školskej psychológie, Banská Bystrica: PF UMB.

Valihorová, M. 2013. Psychologické aspekty výchovy. Eurokódex, 2013.

Valihorová, M. 2011. Psychológia výchovy, 1, 2. Banská Bystrica: PF UMB.

Valihorová, M., Szalaiová, G. 2011. Prosociálnosť a osobnosť žiaka strednej školy. Banská Bystrica: Občianske združenie Pedagóg.

Valihorová, M., Lajčiaková, J. 2014. Školská psychológia a psychológ v škole. Žilina: EDIS.

Valihorová, M., Lajčiaková, J.2016. Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti (1. Casť – Psychologické aspekty výchovy). Žilina : IPV.

Zelina, M. 1994. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava: IRIS, 1994.

Časopisy: Čsl.psychológia, Psychológia a patopsychológia dieťaťa   Pedagogika, Pedagogická revue a pod. 

 

Požiadavky na uzatvorenie predmetu:

  • Aktívna účasť na prednáškach.
  • Povolené 2 absencie na seminároch (bonus 2 body za 100% účasť na seminároch).
  • Vypracovanie a prezentovanie seminárnej práce v rozsahu 5-7 strán na zvolenú tému s využitím aktívnych foriem vyučovania (max 20 bodov).
  • Analýza 2 edukačných situácií týkajúcich sa eliminovania negatívnych faktorov narúšajúcich optimálny vývin žiaka v prostredí primárnej edukácie (max.20 bodov).
  • Písomná skúška: max 60 bodov (min. 40 bodov).

 

 

Záverečné hodnotenie:

100 - 94 bodov    A

87 -  93 bodov     B

80 -  86 bodov     C

73 -  79 bodov     D

65 -   72 bodov   E

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 13:00
Streda
-
Štvrtok
10:00 - 12:00
Piatok
-

Kontaktný formulár

=