Kde ma nájdete

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia

 

Mgr.          1978         Teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

ThDr.        1996         Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudományi Kara, Budapest

PhDr.        2000         Filozofická fakulta Univerzity Kmenského, Bratislava

PaedDr.     2009       Univerzita Jána Selyeho, Komárno

PhD.         1998         Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudományi Kara, Budapest

doc.            2002         Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

doc.            2002        (Dr. Habil.) Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudományi Kara,

Budapest

prof.           2004        mim. prof. Univerzita Jána Selyeho, Komárno

prof.           2008        Prof.      Debreceni Ref. Hittudományi Egyetem, Debrecen

 

Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste

profesor v študijnom odbore 2.1.12 Teológia

 

Priebeh doterajšej praxe – Stála pedagogická činnosť:

 

1990-1994      Katechetický seminár Reformovanej cirkvi na Slovensku, Komárno

1994-2004      Teologický Inštitút J. Calvina, Komárno

2004-2008      Univerzita Jána Selyeho, Komárno

2007-              Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

2009-              Katedra teológie a misie PF UMB v Banskej Bystrici

 

Pedagogická činnosť – profil

  • pedagogická profilácia: biblická gréčtina, Nová zmluva
  • vedenie 20 diplomových prác, (Mgr.)
  • vedenie 8 rigorózných prác (PaedDr.)
  • vedenie 6 doktorskýc h prác (PhD.)
  • oponovanie 3 rigoróznych prác (ThDr., PaedDr.)
  • oponovanie 11 doktorských prác (PhD.)
  • oponovanie 1 habilitačnej práce (Doc.)
  • posúdenie 1 inauguračného spisu (Prof.)

Vedecko-výskumná činnosť – profil

Aktívna výskumná činnosť v rámci programov a grantov Ministerstva školstva SR

2005-2007 KEGA: 3/3267/05 (zástupca vedúceho)

2005-2007 VEGA: 1/2644/05 (člen)

2007-2008 VEGA: 1/4701/07 (vedúci projektu)

2007-2009 VEGA: 1/4726/07 (zástupca vedúceho)

2008-2010 VEGA: 1/0070/08 (člen)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:00 - 11:00
dohodou

Kontaktný formulár

=