Ukončené (výber)

1.ŠF ESF: 26110230043 (zodpovedný riešiteľ): Zvyšovanie kvality vzdelávania psychológov v súlade s požiadavkami Európskeho certifikáciu z psychológie. 1/2012 – 03/2014).

Hlavným výstupom projektu je implementácia súboru štandardov pre EUROPSY - Európsky certifikát zo Psychológie do prostredia SR - do vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Psychológia. Výstupom s celonárodným dopadom je zmenený opis študijného odboru Psychológia, ktorý sa stal záväzným štandardom pre akreditovanie študijných programov 1. a 2. stupňa odboru psychológia od poslednej akreditácie v roku 2016 a ktorý definuje štandardy kompatibilné s európskymi štandardmi.

2.VEGA 1/0836/10 (1/2010 – 12/2013; zodpovedný riešiteľ) Diagnostika psychologicky integrovaného človeka v kontexte copingu a rozhodovania.

K hlavným výstupom patrí overenie metodík používaných na hodnotenie efektu terapie pre mimoterapeutický kontext hodnotenia efektu humanisticky orientovaných intervenčných programov zameraných na osobnostný rozvoj.

3. APVV-0540-12 - (10/2013 – 9/2017; spoluriešiteľ)- Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve. Výstupom projektu je z 33 overovaných, prevažne zahraničných metodík pre potreby diagnostiky v kariérovom poradenstve odporučených, výskumne podložených a validizovaných 9 metodík, v rámci ktorých sa podieľala na overovaní dvoch metodík na diagnostiku ťažkostí v kariérovom rozhodovaní (EPCD) a diagnostiku kariérovej identity (VISA).

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=