RSS RSS print

Mobilita administratíva - zamestnanci

Erasmus+ pre zamestnancov PF UMB v akademickom roku 2018/2019

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici dáva do pozornosti výberové konanie na zamestnanecké pobyty v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu Erasmus+. Prihlášku je potrebné odovzdať do 10.01.2018 vrátane, fakultnej Erasmus+ administrátorke Mgr. A. Zvalovej, č.dv. 109 (dekanát PF UMB). Zamestnanec sa riadi smernicou č.10/2016 o mobilitách Erasmus+ UMB

Pravidlá:

 • Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 3 dni aktivity + cesta.
 • Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín.
 • Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička PF UMB).
 • Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm
 • Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnej od 1. 6. 2016 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.
 • Použitie súkromného MV musí byť scvhálená žiadosť o použití MV súčasne so žiadosťou o ZPC. Vycestovať môžu viacerí učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému - vodičovi MV.

Program Erasmus+ je určený aj na mobilitu pracovníkov vysokých škôl, to znamená na mobilitu učiteľov vysokých škôl/pracovníkov z podnikov  a mobilitu pracovníkov vysokých škôl pri nasledujúcich podmienkach:

Mobilita pracovníkov vysokých škôl:

 • Školenia poskytnuté hostiteľským podnikom alebo hostiteľskou vysokou školou,
 • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (aj nepedagogickí pracovníci vysokých škôl),
 • Trvanie: 1 až 6 týždňov (Povolená dĺžka mobility na PF UMB na akademický rok 2017/2018 je jednotne pre všetkých zamestnancov stanovená na 2 - 3 pracovné dni + 1 deň pred a 1 deň po na cestu),
 • Vopred dohodnutý pracovný plán.

Všeobecné informácie:

Cieľom tejto aktivity je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast zamestnanca. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitúcie a pod.


Ako postupovať?

Pred realizáciou pobytu:

Mobilitu si zamestnanec organizuje sám:

 • nadviazať telefonický, príp. e-mailový kontakt s daným pracoviskom/podnikom v zahraničí, ktoré plánuje návštíviť,
 • dohodnúť si obsah a termín pobytu,
 • zabezpečiť ubytovanie (buď individuálne alebo prostredníctvom zahraničnej univerzity),
 • po dohovore so zahraničnou univerzitou je potrebné vypracovať a pred vycestovaním aspoň 3 týždne odovzdať na referát pre MS a VV PF UM tieto dokumenty:
  • Pracovný program (v SJ pre Českú republiku) / Pracovný program (v AJ pre ostatné štáty), musí byť pred vycestovaním potvrdený prijímajúcou aj vysielajúciou inštitúciou - povinné! 
  • Žiadosť na vyslanie zamesnanca na zahraničnú pracovnú cestu - povinné.
  • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu zo Sofie – povinné (pripraví referentka pre MS PF UMB na základe podkladov). Príkaz s preddavkom musí pred vycestovaním zamestnanec osobne podpísať.
  • Kópia poistenia liečebných nákladov v zahraničí - povinné (môžete využiť fakultné poistenie pre zamestnancov PF UMB).
  • Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity, poistenie právnej ochrany – odporúča sa.
  • Finančná zmluva pre ERASMUS+ medzi UMB a pracovníkom (pripraví referentka pre MS PF UMB)

Po návrate z pobytu:

Po absolvovaní pobytu dodá zamestnanec do 10 dní na referát pre MS a VV PF UMB podklady k vyúčtovaniu:

 •  Potvrdenie o absolvovaní mobility v SJ / Confirmation of staff mobility for training v AJ - potvrdí prijímajúca inštitúcia
 • Cestovné doklady – originál cestovných lístkov (k letenke aj palubné lístky).
 • Potvrdenie o ubytovaní (faktúra a príjmový pokladničný doklad, musia byť vystavené na každú osobu samostatne s uvedením mena.)
 • Správu zo zahraničnej pracovnej cesty po ukončení mobility podľa smernice č. 1/2014 o cestovných náhradách.
 • Správa / Správa Erasmus - pracovníka vypĺňa on-line na základe doručeného e-mailu (v prípade, že správu nevyplní a nepodá, môže univerzita žiadať o úplné vrátenie finančného príspevku).
 • Akékoľvek ďalšie relevantné doklady– iba ak nejaké sú.

LETENKY:
Od 01. júna 2016 platí pre Erasmus+ Smernica č. 10/2016 o mobilitách na UMB v Banskej Bystrici, kde sa v článku 8 ods. 3 hovorí, že: "Zamestnanec, ktorý vycestuje na ZPC lietadlom, si zabezpečuje letenky v dátumoch trvania mobility vo vlastnej réžii, t.j. mimo verejného obstarávania". Zamestnancovi je totiž poskytnutý grant priamo na jeho osobný účet.

 


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová

On-line contact form

=