Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

1d-GRF-921

Názov predmetu:

Grafika 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  semináre

Typ predmetu: povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný 0 – 3 – 0 – 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná

Počet kreditov:3

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent v priebehu semestra pracuje na semestrálnych zadaniach, ktoré majú praktický charakter

Priebežné hodnotenie:

Hodnotenie rozpracovanosti semestrálnych zadaní  (skice, štúdie, varianty kompozičných riešení, materiálové skúšky, experimenty) 30 bodov (minimálne 20 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Finalizácia, adjustácia a záverečná prezentácia semestrálnych prác 50 bodov (minimálne 30 bodov)

Test. V rozsahu obsahovej osnovy predmetu 20 bodov (minimálne 15 bodov)

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania:študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. Oboznámi sa s médiom grafiky, s jednotlivými spôsobmi tlače, grafickými technikami, s výrazovými prostriedkami, dejinami vývoja grafického umenia a s jehonajvýznamnejšími predstaviteľmi.
 2. Získa základné poznatky o materiáloch a technologických postupoch pri spracovaní matrice a o základných technikách tlače z výšky a z hĺbky.
 3. Nadobudne praktické skúsenosti s technológiou zhotovenia matrice a s postupmi tlače (z výšky, z hĺbky). Naučí sa samostatne vytlačiť grafický list.
 4. Naučí sa pracovať so základnými výrazovými prostriedkami grafiky a používať ich v zmysle stanovených tematických zadaní.          
 5. 5.     Dokáže posúdiť výrazové možnosti technologického spracovania a dokáže ho kreatívne využiť pri realizácii vlastného výtvarného zámeru.

Stručná osnova predmetu:

Charakteristika média grafiky, terminológia, princípy, výrazové prostriedky. Vzťah grafiky a kresby. Vývoj grafického umenia, predstavitelia grafického umenia. Možnosti spracovania tlačovej formy. Spôsoby tlače s akcentovaním tlače z výšky a z hĺbky. Materiály v grafickom umení. Technológie tlače.  Grafické techniky tlače z výšky (tlač z koláže, linoryt). Základné grafické techniky tlače z hĺbky (papieroryt, suchá ihla). Malé grafické formy. Tvorba voľných grafických listov.

Odporúčaná literatúra:

SOKOL, M. – SOKOLOVÁ, K. Grafika ako umenie, techniky, dáta. B. Bystrica: UMB PF, 2007.

HUSÁR, J. Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica :  PF UMB, 2007.

TROPP, S. Copy Art – techniky, postupy, metódy. B. Bystrica : Metodické centrum, 1997.

KOLEKTÍV AUTOROV. Slovník světové kresby a grafiky. Praha : Odeon, 1997.

SMITH,R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Bratislava: Slovart, 2000.

KREJČA, A. Techniky grafického umění. Praha : Artia, 1981.

ROESELOVÁ,V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996.     

ODEHNAL, A.: Grafické techniky – praktický průvodce. Brno : ERA, 2005.

MARCO, J. : O grafice. Praha : Mladá fronta, 1981.

katalógy z výstav: Slovenská grafika; časopisy: Profil; monografie výtvarníkov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín

Kombinované: 39

Samoštúdium: 51

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 37

A

B

C

D

E

FX

48,08

30,77

9,62

3,8

7,69

0,0

 

Vyučujúci:

prof. akad. mal. Milan Sokol

akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: prof. akad. mal. Milan Sokol

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

1d-KRS-922

Názov predmetu:

Kresba 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: semináre

Typ predmetu: povinný

Odporúčaný rozsah výučby: týždenný 0 – 2 – 1 – 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná

Počet kreditov:3

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester

Stupeň štúdia: 1. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

V semestri je študent povinný absolvovať blokové vyučovanie zamerané na danú problematiku v rozsahu 2 x 7 hodín. Aktivity študenta, prezentácia domácich  prác a výstupy z blokového vyučovania sú podkladom priebežného hodnotenia, 40 bodov (minimálne 20 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Záverečná prezentácia semestrálnych prác 60 bodov (minimálne 30 bodov)

V priebehu semestra študent prezentuje domáce práce a po skončení semestra prezentuje všetky práce z predmetu, tzn. práce z kontaktných hodín v ateliéri (rozsah cca 1/3) domáce práce ako výsledok samoštúdia (rozsah cca 2/3) a práce vytvorené počas blokového vyučovania.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý v priebežnom hodnotení získa menej ako 20 bodov.

Výsledky vzdelávania:študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. Osvojí si základné poznatky z terminológie z oblasti zobrazovania ľudskej figúry v kresbe.
 2. Pozná a vie uplatniť zásady konštrukcie a základné proporcie pri kresbe portrétu. (frontálne zobrazenie, profil, trojštvrtinový pohľad).
 3. Pozná postupy a zásady pri konštruovaní priestorových vzťahov pri kresbe figúry. (polfigúry a figúry, zákon kontrapostu, držanie tela a zachytenie pohybu, vyjadrenie objemu, perspektívy)
 4. Pozná a vie uplatniť základné kresliarske techniky a postupy pri kresbe ľudských postáv.
 5. Pozná metódy, postupy a zásady  pri výbere výtvarných výrazových prostriedkov kresby s ohľadom problematiku kresby portrétu a figúry.

Stručná osnova predmetu:

Motív ľudského tela ako základný fenomén vizuálno-obrazného vyjadrovania. Študijná figurálna kresba ako dvojdimenzionálne zobrazenie anatomicko – organických priestorových javov vo vzťahu ku geometricko – abstraktným a konštrukčným zákonitostiam. Konštrukčné zákonitosti, proporčnosť, plastická anatómia ľudského tela. Kresby detailov tela (ruky, nohy),

štúdie portrétov (detaily častí hlavy), polfigúra, figúra, pohyb figúry, figurálna kompozícia.

Odporúčaná literatúra:

BAMMES, G.: Der nackte Mensch. Hand- und Lehrbuch der Anatomie fr Knstler. VEB Verlag der Kunst, 1982.

HUSÁR, J.: Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica, PF UMB 2007.

KULKA, J. Psychologie umění. Praha: SPN, 1990.

SZUNYOGHY, A., FEHÉR, G.: Anatomie pro výtvarníky. Praha, Slovart 1999.

TEISSIG, K. Techniky kresby. Praha: Aventinum, 1995.

UHEL, J.: Identita kresby alebo umenie vnútorného sveta. Banská Bystrica: PF UMB, OZ Pedagóg 2009.

ZRZAVÝ, J.: Anatomie pro výtvarníky. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín

Kombinované (S-Konzultácie): 26

Pracovný blok:13

Samoštúdium: 51

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 59

A

B

C

D

E

FX

16,95

27,12

16,95

20,34

13,56

5,08

 

Vyučujúci: Doc. PaedDr. J. Uhel, ArtD., PaedDr. J. Husár, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: Prof. M. Sokol, akad. mal.

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

1d-AGR-923

Názov predmetu:

Ateliér grafiky 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  semináre

Typ predmetu: povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný 0 – 2 – 0 – 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná

Počet kreditov:3

Odporúčaný semester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent v priebehu semestra pracuje na semestrálnych zadaniach na danú tému.

Priebežné hodnotenie:

Hodnotenie rozpracovanosti projektu (koncept, projektová príprava, skice, štúdie, materiálové skúšky) 30 bodov (minimálne 15 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Finalizácia, adjustácia a záverečná prezentácia semestrálneho projektu 70 bodov (minimálne 45 bodov)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania:študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. Oboznámi sa s alternatívnymi grafickými technikami.
 2. Experimentuje s prelínaním a kombináciou grafických techník.
 3. Kreuje vlastný výtvarný jazyk a výraz.
 4. Je schopný aplikovať doterajšie poznanie média grafiky pri formulovaní autorskej výpovede (grafický cyklus / grafický objekt) na zadanú tému.

Stručná osnova predmetu:

Sieťotlač. Prelínanie grafických techník. Kombinované techniky. Alternatívne grafické techniky (monotypia, šablónová tlač, materiálová tlač, copy art, počítačová grafika) Autorská výpoveď v médiu grafiky na zadanú tému. Obsah a forma autorskej výpovede, znaková štruktúra diela.

Odporúčaná literatúra:

SOKOL, M. – SOKOLOVÁ, K. Grafika ako umenie, techniky, dáta. B. Bystrica: UMB PF, 2007.

HUSÁR, J. Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica :  PF UMB, 2007.

TROPP, S. Copy Art – techniky, postupy, metódy. B. Bystrica : Metodické centrum, 1997.

KOLEKTÍV AUTOROV. Slovník světové kresby a grafiky. Praha : Odeon, 1997.

SMITH,R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Bratislava: Slovart, 2000.

KREJČA, A. Techniky grafického umění. Praha : Artia, 1981.

ROESELOVÁ,V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996.     

ODEHNAL, A.: Grafické techniky – praktický průvodce. Brno : ERA, 2005.

FOSTER, H. - KRAUSSOVÁ, R. - BOIS, Y.A. - BUCHLOH, B.H.D. : Umění po roce 1900. Praha : Slovart, 2007.

katalógy z výstav: Slovenská grafika; časopisy: Profil; monografie výtvarníkov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín

Kombinované: (P-S-Konzultácie) 26

Samoštúdium: 64

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 18

A

B

C

D

E

FX

22,22

27,78

11,11

27,78

5,6

0,0

 

Vyučujúci:

prof. akad. mal. Milan Sokol

akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: prof. akad. mal. Milan Sokol

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

2d-AGR-924

Názov predmetu:

Ateliér grafiky 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  semináre

Typ predmetu: povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný 0 – 2 – 0 – 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná

Počet kreditov:3

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent v priebehu semestra pracuje na semestrálnom projekte na vlastnú tému.

Priebežné hodnotenie:

Hodnotenie rozpracovanosti projektu (koncept, projektová príprava, skice, štúdie, materiálové skúšky) 30 bodov (minimálne 15 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Finalizácia, adjustácia a záverečná prezentácia semestrálneho projektu 70 bodov (minimálne 45 bodov)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania:študent úspešným absolvovaním  predmetu:

1. Rozšíri a prehĺbi  teoretické a praktické vedomosti a zručnosti v oblasti grafického umenia.

2. Obohacuje svoje poznanie možností uplatnenia grafickej tvorby v pedagogickej praxi.

3. Dokáže nájsť alternatívne materiály, techniky a postupy možné realizovať v podmienkach

    školskej praxe.

4. Rozvíja vlastný výtvarný jazyk a výraz.

5. Oboznámi sa s problematikou fenoménu knihy v tradičnom ponímaní, ale aj alternatívnymi

    prístupmi (alternatívna kniha, kniha objekt, autorská kniha ...)

6. Je schopný zrealizovať svoj samostatný autorský projekt na zvolenú tému.

Stručná osnova predmetu:

Projektová príprava a realizácia samostatne zvolenej práce. Hľadanie vlastného výtvarného vyjadrenia. Možnosti miešania médií a presahy do iných vizuálnych  ale aj nevizuálnych disciplín (experiment, intermedialita a interdisciplinarita). Overovanie alternatívnych techník s  možnosťou ich prelínania v téme autorsky spracovaného knižného titulu – autorská kniha, kniha objekt. Autorský projekt - výpoveď.

Odporúčaná literatúra:

SOKOL, M. – SOKOLOVÁ, K. Grafika ako umenie, techniky, dáta. B. Bystrica: UMB PF, 2007.

HUSÁR, J. Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica :  PF UMB, 2007.

TROPP, S. Copy Art – techniky, postupy, metódy. B. Bystrica : Metodické centrum, 1997.

KOLEKTÍV AUTOROV. Slovník světové kresby a grafiky. Praha : Odeon, 1997.

SMITH,R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Bratislava: Slovart, 2000.

KREJČA, A. Techniky grafického umění. Praha : Artia, 1981.

ROESELOVÁ,V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996.     

ODEHNAL, A.: Grafické techniky – praktický průvodce. Brno : ERA, 2005.

FOSTER, H. - KRAUSSOVÁ, R. - BOIS, Y.A. - BUCHLOH, B.H.D. : Umění po roce 1900. Praha : Slovart, 2007.

katalógy z výstav: Slovenská grafika; časopisy: Profil; monografie výtvarníkov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín

Kombinované: 26

Projekt: 64 

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 34

A

B

C

D

E

FX

85,71

14,71

0,0

0,0

0.0

0,0

 

Vyučujúci:

prof. akad. mal. Milan Sokol

akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: prof. akad. mal. Milan Sokol

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

1d-AKR-921

Názov predmetu:

Ateliér kresby 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: semináre

Typ predmetu: povinne voliteľný

Odporúčaný rozsah výučby: týždenný 0 – 2 – 0 – 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná

Počet kreditov:3

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester

Stupeň štúdia: 1. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Pravidelná prezentácia a obhajoba rozpracovaných zadaní

50 bodov (minimálne 25 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Záverečná prezentácia semestrálnych prác 50 bodov (minimálne 25 bodov)

V priebehu semestra študent prezentuje domáce práce a po skončení semestra práce z kontaktných hodín v ateliéri spolu s domácou prípravou.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý v priebežnom hodnotení získa menej ako 25 bodov.

Výsledky vzdelávania:študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. Odvodzuje stratégie prístupu v kresbe z jej funkcie.
 2. Preukazuje schopnosť voľby individuálnej stratégie riešenia.
 3. Aplikuje základné poznatky, postupy a zručnosti z kresby v individuálnom kresbovom vyjadrení.
 4. Na základe formálnej a obsahovej analýzy dokáže obhájiť individuálnu stratégiu riešenia zadaní.  
 5. Využíva metódy, postupy a zásady  pri výbere výtvarných výrazových prostriedkov kresby s ohľadom obsah zadania.

Stručná osnova predmetu:

Výtvarná výpoveď ako výsledok individuálneho tvorivého procesu. Vzťah medzi témou (námetom) a jeho kresbovým spracovaním. Úloha výberu materiálov, výtvarných výrazových prostriedkov a kompozičných princípov média kresby. Spôsoby výberu a využívania videnej predmetnej skutočnosti a jej zámerná transformácia zohľadňujúca tému. Kresba ako plnohodnotné výtvarné médium.   

Odporúčaná literatúra:

HLAVÁČEK, K. Kompozice podle Arnheima. Praha: Pedagogická fakulta, 1997.

HUSÁR, J.: Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica, PF UMB 2007

KULKA, J. Psychologie umění. Praha: SPN, 1990.

KLIVAR, M. - POLCAR, M.: Kresba v životě člověka. Praha : SPN, 1987

MITTLER,A.G.: Creating and understanding drawings. San Francisco,USA,Glencoe,1989 MÍČKO, M.: Testament mistra WU. Praha : Odeon, 1977.

TEISSIG, K. Techniky kresby. Praha: Aventinum, 1995.

TRACEY – Contemporary Drawing Reaserch – an electronic journal, ISSN 1742-3570

http://www.lboro.ac.uk/departments/ac/tracey/index.html

UHEL, J.: Identita kresby alebo umenie vnútorného sveta. Banská Bystrica: PF UMB, OZ Pedagóg 2009.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín

Kombinované: (P-S-Konzultácie) 26

Samoštúdium: 64

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: 36

A

B

C

D

E

FX

38,89

22,22

19,44

13,89

5,56

0,0

 

Vyučujúci: Doc. PaedDr. J. Uhel, ArtD., PaedDr. J. Husár, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: Prof. M. Sokol, akad. mal.

Stránkové hodiny

Pondelok
11:00 - 12:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
11:30 - 12:30
Piatok
-

Kontaktný formulár

=