Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

1d-GRF-911

Názov predmetu:

Grafika 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  semináre

Typ predmetu: povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný 0 – 3 – 0 – 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná

Počet kreditov:4

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent v priebehu semestra pracuje na semestrálnych zadaniach, ktoré majú praktický charakter.

Priebežné hodnotenie:

Hodnotenie rozpracovanosti semestrálnych zadaní  (skice, štúdie, varianty kompozičných riešení, materiálové skúšky, experimenty) 30 bodov (minimálne 20 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Finalizácia, adjustácia a záverečná prezentácia semestrálnych prác 50 bodov (minimálne 30 bodov)

Test. V rozsahu obsahovej osnovy predmetu 20 bodov (minimálne 15 bodov)

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania:študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. V teoretických vstupoch a v rámci samoštúdia odporúčanej literatúry sa oboznámi s médiom grafiky, s jednotlivými spôsobmi tlače, grafickými technikami, s výrazovými prostriedkami, dejinami vývoja grafického umenia a s jehonajvýznamnejšími predstaviteľmi.
 2. Získa základné poznatky o materiáloch a technologických postupoch pri spracovaní matrice a o jednotlivých technikách tlače z výšky.
 3. Nadobudne praktické skúsenosti s technológiou zhotovenia matrice a s postupmi tlače z výšky.
 4. Naučí sa pracovať so základnými výrazovými prostriedkami grafiky a používať ich v zmysle stanovených tematických zadaní. 
 5. Dokáže posúdiť výrazové možnosti technologického spracovania a dokáže ho kreatívne využiť pri realizácii vlastného výtvarného zámeru.
 6. Je schopný samostatne vytlačiť grafický list.

Stručná osnova predmetu:

Charakteristika média grafiky, pojmy, princípy, výrazové prostriedky. Vzťah grafiky a kresby. Vývoj grafického umenia, predstavitelia grafického umenia. Možnosti spracovania tlačovej formy. Spôsoby tlače s akcentovaním tlače z výšky. Materiály v grafickom umení a technológia tlače z výšky.  Grafické techniky tlače z výšky (frotáž, monotyp, monoprint, materiálová tlač, tlač z koláže, linoryt, linorez, drevoryt, drevorez). Malé grafické formy. Grafika a ilustrácia. Farba v grafike (farebný linoryt).

Odporúčaná literatúra:

SOKOL, M. – SOKOLOVÁ, K. Grafika ako umenie, techniky, dáta. B. Bystrica: UMB PF, 2007.

HUSÁR, J. Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica :  PF UMB, 2007.

TROPP, S. Copy Art – techniky, postupy, metódy. B. Bystrica : Metodické centrum, 1997.

KOLEKTÍV AUTOROV. Slovník světové kresby a grafiky. Praha : Odeon, 1997.

SMITH,R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Bratislava: Slovart, 2000.

KREJČA, A. Techniky grafického umění. Praha : Artia, 1981.

ROESELOVÁ,V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996.     

ODEHNAL, A.: Grafické techniky – praktický průvodce. Brno : ERA, 2005.

MARCO, J. : O grafice. Praha : Mladá fronta, 1981.

katalógy z výstav: Slovenská grafika; časopisy: Profil; monografie výtvarníkov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín

Kombinované: 39

Samoštúdium: 81

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 91

A

B

C

D

E

FX

32.97

27.47

31.87

13.3

1.1

2.2

 

Vyučujúci:

prof. akad. mal. Milan Sokol

akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: doc. PaedDr. J. Uhel, ArtD.

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

1d-KRS-912

Názov predmetu:

Kresba 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: semináre

Typ predmetu: povinný

Odporúčaný rozsah výučby: týždenný 0 – 3 – 0 – 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná

Počet kreditov:4

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester

Stupeň štúdia: 1. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

2x za semester študent predloží: kresbový denník - záznamy, skice, náčrty a portfólio zamerané na kresbu ľudskej postavy a jej častí (portrét, detaily hlavy, časti tela, zachytenie pohybu)

30 bodov (minimálne 15 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Záverečná prezentácia semestrálnych prác 70 bodov (minimálne 35 bodov)

V priebehu semestra študent prezentuje domáce práce a po skončení semestra prezentuje všetky práce z predmetu, tzn. práce z kontaktných hodín v ateliéri (rozsah cca 1/3) domáce práce ako výsledok samoštúdia (rozsah cca 2/3) a práce prezentované v priebežnom hodnotení.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý v priebežnom hodnotení získa menej ako 10 bodov

Výsledky vzdelávania:študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. Osvojí si základné poznatky z terminológie z oblasti zobrazovania ľudskej figúry v kresbe.
 2. Pozná a vie uplatniť zásady konštrukcie a základné proporcie pri kresbe portrétu. (frontálne zobrazenie, profil, trojštvrtinový pohľad).
 3. Pozná postupy a zásady pri konštruovaní priestorových vzťahov pri kresbe figúry. (polfigúry a figúry, zákon kontrapostu, držanie tela a zachytenie pohybu, vyjadrenie objemu, perspektívy)
 4. Pozná a vie uplatniť základné kresliarske techniky a postupy pri kresbe ľudských postáv.
 5. Pozná metódy, postupy a zásady  pri výbere výtvarných výrazových prostriedkov kresby s ohľadom problematiku kresby portrétu a figúry.

Stručná osnova predmetu:

Motív ľudského tela ako základný fenomén vizuálno-obrazného vyjadrovania. Študijná figurálna kresba ako dvojdimenzionálne zobrazenie anatomicko – organických priestorových javov vo vzťahu ku geometricko – abstraktným a konštrukčným zákonitostiam. Konštrukčné zákonitosti, proporčnosť, plastická anatómia ľudského tela. Kresby detailov tela (ruky, nohy),

štúdie portrétov (detaily častí hlavy), polfigúra, figúra, pohyb figúry, figurálna kompozícia.

Odporúčaná literatúra:

BAMMES, G.: Der nackte Mensch. Hand- und Lehrbuch der Anatomie fr Knstler. VEB Verlag der Kunst, 1982.

HUSÁR, J.: Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica, PF UMB 2007.

KULKA, J. Psychologie umění. Praha: SPN, 1990.

SZUNYOGHY, A., FEHÉR, G.: Anatomie pro výtvarníky. Praha, Slovart 1999.

TEISSIG, K. Techniky kresby. Praha: Aventinum, 1995.

UHEL, J.: Identita kresby alebo umenie vnútorného sveta. Banská Bystrica: PF UMB, OZ Pedagóg 2009.

ZRZAVÝ, J.: Anatomie pro výtvarníky. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín

Kombinované: (P-S-Konzultácie) 39

Samoštúdium: 81

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 106

A

B

C

D

E

FX

24,53

17,92

35,85

13,21

4,72

3,77

 

Vyučujúci: Doc. PaedDr. J. Uhel, ArtD., PaedDr. J. Husár, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: Doc. PaedDr. J. Uhel, ArtD.

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

2d-AGR-921

Názov predmetu:

Ateliér grafiky 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  semináre

Typ predmetu: povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný 0 – 2 – 0 – 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná

Počet kreditov:3

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester

Stupeň štúdia: 2. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent v priebehu semestra pracuje na semestrálnych zadaniach, ktoré majú praktický charakter

Priebežné hodnotenie:

Hodnotenie rozpracovanosti semestrálnych zadaní (koncepty a kresbové podklady k jednotlivým zadaniam) 30 bodov (minimálne 15 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Finalizácia, adjustácia a záverečná prezentácia semestrálnych prác 70 bodov (minimálne 45 bodov)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania:študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. Oboznámi sa s alternatívnymi grafickými technikami.
 2. Experimentuje s prelínaním a kombináciou grafických techník ako aj s prelínaním grafiky s inými médiami.
 3. Oboznámi sa s možnosťami ich aplikácie v pedagogickej praxi.
 4. Kreuje vlastný výtvarný jazyk a výraz.
 5. Je schopný aplikovať doterajšie poznanie média grafiky pri formulovaní autorskej výpovede (grafický cyklus / grafický objekt) na zadanú tému.

Stručná osnova predmetu:

Sieťotlač. Prelínanie grafických techník Grafické techniky v školskej praxi. Alternatívne grafické techniky (monotypia, šablónová tlač, materiálová tlač, copy art, počítačová grafika) Vzťah grafiky s ostatnými médiami  intermediálnosť a interdisciplinarita. Autorská výpoveď v médiu grafiky na zadanú tému. Obsah a forma autorskej výpovede, znaková štruktúra diela.

Odporúčaná literatúra:

SOKOL, M. – SOKOLOVÁ, K. Grafika ako umenie, techniky, dáta. B. Bystrica: UMB PF, 2007.

HUSÁR, J. Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica :  PF UMB, 2007.

TROPP, S. Copy Art – techniky, postupy, metódy. B. Bystrica : Metodické centrum, 1997.

KOLEKTÍV AUTOROV. Slovník světové kresby a grafiky. Praha : Odeon, 1997.

SMITH,R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Bratislava: Slovart, 2000.

KREJČA, A. Techniky grafického umění. Praha : Artia, 1981.

ROESELOVÁ,V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996.     

ODEHNAL, A.: Grafické techniky – praktický průvodce. Brno : ERA, 2005.

FOSTER, H. - KRAUSSOVÁ, R. - BOIS, Y.A. - BUCHLOH, B.H.D. : Umění po roce 1900. Praha : Slovart, 2007.

katalógy z výstav: Slovenská grafika; časopisy: Profil; monografie výtvarníkov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín

Kombinované: 26

Samoštúdium: 64

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 46

A

B

C

D

E

FX

47,83

34,78

4,35

4.35

6,52

0,0

 

Vyučujúci:

prof. akad. mal. Milan Sokol

akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: doc. PaedDr. J. Uhel, ArtD.

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

2d-AGR-913

Názov predmetu:

Ateliér grafiky 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  semináre

Typ predmetu: povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný 0 – 2 – 0 – 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná

Počet kreditov:3

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent v priebehu semestra pracuje na semestrálnom projekte, alebo na projekte súvisiacom s jeho záverečnou prácou.

Priebežné hodnotenie:

Hodnotenie rozpracovanosti projektu (koncept, projektová príprava) 30 bodov (minimálne 15 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Finalizácia, adjustácia a záverečná prezentácia projektu 70 bodov (minimálne 45 bodov)

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania:študent úspešným absolvovaním  predmetu:

1. Rozšíri a prehĺbi si teoretické a praktické vedomosti a zručnosti v oblasti grafického

    umenia.

2. Je schopný vytvoriť vlastný autorský projekt.

3. Je schopný zhodnotiť pedagogický potenciál autorského projektu a vytvoriť projekt jeho

    aplikácie v pedagogickej praxi.

4. Rozvíja vlastný výtvarný názor, jazyk a výraz.

5. Orientuje sa v problematike grafického umenia a dokáže toto svoje poznanie

    sprostredkovať v pedagogickom procese.

Stručná osnova predmetu:

Autorský projekt. Projektová príprava smerujúca svojím rozsahom a kvalitou k realizácii diplomovej práce / Projektová príprava ročníkovej práce s možnými praktickými presahmi na ateliér, v ktorom študent realizuje svoju diplomovú prácu (medzipredmetový vzťah).

Odporúčaná literatúra:

SOKOL, M. – SOKOLOVÁ, K. Grafika ako umenie, techniky, dáta. B. Bystrica: UMB PF, 2007.

HUSÁR, J. Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica :  PF UMB, 2007.

TROPP, S. Copy Art – techniky, postupy, metódy. B. Bystrica : Metodické centrum, 1997.

KOLEKTÍV AUTOROV. Slovník světové kresby a grafiky. Praha : Odeon, 1997.

SMITH,R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Bratislava: Slovart, 2000.

KREJČA, A. Techniky grafického umění. Praha : Artia, 1981.

ROESELOVÁ,V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996.     

ODEHNAL, A.: Grafické techniky – praktický průvodce. Brno : ERA, 2005.

FOSTER, H. - KRAUSSOVÁ, R. - BOIS, Y.A. - BUCHLOH, B.H.D. : Umění po roce 1900. Praha : Slovart, 2007.

katalógy z výstav: Slovenská grafika; časopisy: Profil; monografie výtvarníkov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín

Kombinované: 30

Projekt: 70 

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 34

A

B

C

D

E

FX

65

25

10

0,0

0.0

0,0

 

Vyučujúci:

prof. akad. mal. Milan Sokol

akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: doc. PaedDr. J. Uhel, ArtD.

Stránkové hodiny

Pondelok
11:00 - 12:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
11:30 - 12:30
Piatok
-

Kontaktný formulár

=