Mgr. Denisa Šukolová, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vyštudovala odbor Psychológia, kde v roku 2013 získala aj PhD. v odbore Pedagogická, poradenská a školská psychológia. Po ukončení štúdia pôsobila na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od septembra roku 2014, kde nastúpila na Katedru psychológie. Od roku 2015 pôsobí taktiež na Centre edukačného výskumu PF UMB. Od roku 2017 zastáva funkciu prodeknaky pre rozvoj a zabezpečovanie kvality na PF UMB. Od roku 2018 pôsobí už aj na Katedre andragogiky. V rámci pedagogickej činnosti sa profiluje najmä na metodológiou kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu a na disciplíny spojené so štatistickým alebo kvalitatívnym spracovaním dát. Tieto disciplíny zabezpečuje od bakalárskeho až po doktorandský stupeň štúdia vo viacerých študijných programoch. Okrem toho organizuje v rámci rozvoja vedecko-výskumného potenciálu doktorandov a zamestnancov PF UMB rôzne odborné semináre a workshopy zamerané na publikačnú stratégiu a metodologické témy. Špecializuje sa taktiež na vzdelávanie v oblasti profesijnej orientácie a kariérneho vývinu (soft-skills, manažérske kompetencie, líderstvo, vedecká gramotnosť) a sociálnej orientácie (partnerské vzťahy, aktuálne otázky rodinnej výchovy). Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobejšie venuje najmä problematike partnerských vzťahov a sexuality v kontexte teórie génovo-kultúrnej koexistencie. V rámci tejto témy už publikovala aj na najvyššej medzinárodnej úrovni (CC – Current Content Journals) s viacnásobným medzinárodným ohlasom. Okrem toho sa venuje aj publikovaniu v oblasti metodológie a psychometrie. Špecializuje sa taktiež na kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov v sociálnych vedách (najmä Q-metodológia), o ktorej prednášala aj na iných univerzitách (napr. JU České Budějovice, MU Brno). Z pohľadu projektovej/grantovej činnosti má bohaté skúsenosti s mnohými schémami (VEGA, KEGA, APVV, ESF, OECD, Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR). V rámci viacerých projektov zastávala, okrem pozície odborníčky na problematiku, aj rolu metodológa a štatistika. Mimo financovaných schém má skúsenosť aj s medzinárodnou dobrovoľnou spoluprácou v rámci rozsiahleho kros-kulturálneho výskumného tímu (35 krajín sveta). Výstupom z tejto spolupráce sú štúdie publikované na najvyššej medzinárodnej úrovni (CC – WOS). Pravidelne recenzuje pre časopisy Studia Psychologica (CC – WOS) a The New Educational Review (Scopus), kde je aj členkou redakčnej rady. Oblasť ďalšieho vzdelávania smeruje k posilňovaniu vedecko-výskumných kompetencií. Absolvovala už niekoľko certifikovaných kurzov (IBM SPSS) zameraných na viacrozmernú analýzu dát a množstvo odborných metodologických podujatí či seminárov o scientometrii a publikačných stratégiách s domácimi i zahraničnými lektormi. Za svoju vedecko-výskumnú činnosť bola niekoľkokrát ocenená: cena dekana FSVaZ UKF v Nitre „Doktorand roka 2011“; Cena rektora za publikačnú činnosť (2012); Čestné ocenenie poroty za prezentáciu výskumu „Nevera vo vzťahu k morálnemu usudzovaniu“ (2016) na konferencii Sociálne procesy a osobnosť, ktorá je organizovaná pod záštitou SAV; cena rektora UMB (2021) - ocenená za výnimočné výsledky vo vede ako mladá vedecko-výskumná pracovníčka do 35 rokov.

 

 

Professional background

She graduated from the Constantine the Philosopher University in Nitra with a degree in Psychology, where in 2013 she also received a PhD. in the field of Educational, Counseling and School Psychology. After graduating, she worked at the Department of Psychological Sciences in Nitra. She has been working at the Faculty of Education of Matej Bel University in Banská Bystrica since September 2014, where she joined the Department of Psychology. Since 2015, he has also been working at the MBU Educational Research Center. Since 2017, he has held the position of Vice-dean for development and quality assurance. Since 2018, he has also been working at the Department of Andragogy. Within the framework of pedagogical activities, he focuses mainly on the methodology of quantitative and qualitative research and on the disciplines associated with statistical or qualitative data processing. She provides these disciplines from the bachelor's to the doctoral degree in several study programs. In addition, as part of the development of the research potential of doctoral students and employees of the MBU Faculty of Education, she organizes various professional seminars and workshops focused on publication strategy and methodological topics. She also specializes in education in the field of professional orientation and career development (soft-skills, managerial competencies, leadership, science literacy) and social orientation (partnerships, current issues of family education). In his scientific research activities, he has been dealing for a long time with the issue of partnerships and sexuality in the context of the theory of genetic-cultural coexistence. As part of this topic, she has already published at the highest international level (CC - Current Content Journals) with multiple international citations. In addition, she is also involved in publishing in the field of methodology and psychometry and specializes in a combination of quantitative and qualitative approaches in the social sciences (especially Q-methodology), about which she has lectured at other universities (eg. České Budějovice, Brno). From the point of view of project / grant activities, she has extensive experience with many schemes (VEGA, KEGA, APVV, ESF, OECD, Development projects of the Ministry of Education). She also has experience with international voluntary cooperation within an extensive cross-cultural research team (35 countries around the world). The output of this collaboration is studies published at the highest international level (CC - WOS). She regularly reviews for the journals Studia Psychologica (CC - WOS) and The New Educational Review (Scopus), where she is also a member of the editorial board. The area of ​​further education is aimed at strengthening scientific research competencies. She has already completed several certified courses (IBM SPSS) focused on multidimensional data analysis and a number of professional methodological events or seminars on scientometry and publishing strategies with domestic and foreign lecturers. She has been awarded several times for her scientific research: the award of the Dean CPU in Nitra "Doctoral Student of the Year 2011"; Rector's Award for Publishing (2012 – CPU in Nitra); Honorary jury award for the presentation of the research "Unbelief in Relation to Moral Reasoning" (2016) at the conference Social Processes and Personality, which is organized under the auspices of the SAS; Rector's Award of the MBU (2021) - awarded for exceptional results in science as a young researcher under 35 years of age.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
14:00 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Poprosím sa na konzultácie hlásiť výhradne cez email. Za pochopenie ďakujem.

Kontaktný formulár

=