Mgr. Daniela Guffová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Vyštudovala učiteľstvo predmetov matematika a etická výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2014 ukončila doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania matematiky na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2014-2017 pôsobila na Katedre matematiky FPV UMB, kde sa venovala príprave učiteľov a učiteliek matematiky so zameraním na nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Okrem toho v rokoch 2013-2016 pôsobila ako učiteľka matematiky v základnej škole. Od roku 2017 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB. Aktuálne sa venuje príprave učiteliek a učiteľov pre predprimárne vzdelávanie, resp. primárne vzdelávanie so zameraním na rozvíjanie predmatematických predstáv, resp. matematickej gramotnosti.

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 15:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=