TEMATICKÝ PLÁN

Tematický plán

 

 

 

ŠP: PEPG/Predškolská a elementárna pedagogika

 

Ročník: 2.

 

Semester:  LS

 

Akademický rok: 2015/16

 

Názov predmetu:Základy umeleckej expresie 2

 

Vyučujúci:  PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D., PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

 

Cieľ: Získať základné vedomosti z elementárnej hudobnej teórie a vedieť ich prakticky aplikovať. Rozvíjať základné hudobné schopnosti a kompetencie. Nadobudnúť základné zručnosti a spôsobilosti potrebné pre učiteľa v hre na hudobnom nástroji tak, aby ho dokázal využívať ako integrovanú súčasť hudobnej výchovy. Oboznámiť študentov s históriou hudobných štýlov, ich nadväznosťou a prelínaním. Získať základný prehľad o hudobných nástrojoch, hudobných formách a druhoch hudobného umenia

 

Obsah predmetu:

 

 1. Intonácia v mol. Molová diatonika. Modelové piesne (výber).
 2. Molové stupnice v kvintovom a kvartom kruhu. Variácie molového kvintakordu. Druhy molových stupníc. Modálne stupnice inklinujúce k mol.
 3. Modálne tóniny v zborníkoch piesní a piesňových zbierkach (knižnica KHK).
 4. Akordy a ich obraty (opakovanie). Tvorenie prísnych spojov I-IV, I-V (do 3# a 3b). Dominantný septakord D7a jeho obraty. Základná harmonická kadencia v trojhlasnej úprave.
 5. Harmonizácia modelových piesní akordmi v základnom tvare a ich obratmi.
 6. Základné prvky hudobných foriem (motív, téma, stavba hudobnej vety). Malá piesňová forma. Variácie, kánon, rondo.
 7. Periodizácia dejín hudby. Nástroje symfonického orchestra
 8. Rozdelenie hudobných nástrojov. Detské nástroje. Nástroje slovenskej ľudovej hudby.
 9. Návšteva Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici – Expozícia slovenských ľudových hudobných nástrojov.
 10. Prezentácia seminárnych prác so zameraním na vybrané štýlové a druhové charakteristiky.
 11. Prezentácia seminárnych prác so zameraním na vybrané štýlové a druhové charakteristiky.
 12. Prezentácia seminárnych prác so zameraním na vybrané štýlové a druhové charakteristiky

 

Ďalší odporúčaný piesňový materiál, príp. podľa usmernenia vyučujúcej:

 

 1. Hojda, hojda
 2. Spi, bábika
 3. Húsky
 4. Bolo raz jabĺčko krásne
 5. Jarná brána
 6. Červené jabĺčko
 7. Sedmokráska
 8. Kytička
 9. Fialôčka
 10. Na zajačika
 11. Spi, dieťatko, spiže
 12. Rečňovanka
 13. Do mestečka Poriadkova
 14. Spievaj si, slávičku
 15. Po nábreží koník beží
 16. Lietala si lastovička
 17. Na dvore
 18. Etuda podľa vlastného výberu

 

Špecifické ciele:

 

Kognitívne:

 

Študent ovláda základy hudobnej teórie. Získa základnú orientáciu v dejinách hudobnej kultúry. Pozná základné hudobné štýly a hudobné nástroje.

 

Afektívne:

 

Študent si vypestuje cit pre hudobné aktivity,  aplikuje získané vedomosti pri praktických výstupoch.

 

Psychomotorické:

 

Študent vie harmonizovať, hrať a spievať vybrané detské piesne.

 

Literatúra:

 

Felix, B.-Janíčková, S. 1996. Hudobná výchova I. II. Intonačno-rytmická, sluchová a hlasová výchova. Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta.

 

Michálková, D.-Strenáčiková, M. 1995. Počúvanie hudby I. Banská Bystrica : UMB Pedagogická fakulta.

 

Michálková, D. 2012. Kapitoly z dejín hudby. Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta 2012.

 

Kopinová et al. 2004. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. 1.2. diel. Bratislava : SPN 2004.

 

Sarauer-Grünfeldová-Böhmová. 1972. Klavírna škola pre začiatočníkov. 1. diel. Bratislava : SPN 1972.

 

 

 

Kritériá pre udelenie kreditov:

 

Hodnotenie: klasifikácia A – Fx

 

Účasť a aktivita na seminároch, bez neospravedlnených hodín.

 

Prezentácia uvedených kompetencií aspoň na štandardnej úrovni : priebežne (2x až 3x) za semester kontrolná písomná práca).

 

Priebežné plnenie čiastkových úloh podľa tematických okruhov a pokynov vyučujúceho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 03.01.2015