Tematický plán

ŠP: PEPg/Predškolská a elementárna pedagogika/

Typ štúdia/Ročník/Semester: Mgr./1./LS

Predmet : Umelecká expresia v edukácii

Vyučujúci: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Cieľ: Naučiť chápať umenie ako prostriedok rozvíjania emotívnej inteligencie, ako základ zážitkového učenia, vytváranie etických postojov a nonkognitívneho poznávania sveta v polyestetických a multimediálnych dimenziách.

 

Stručná osnova predmetu:

 

 1. 1.      Umenie v edukácii.
 2. 2.      Presahy umenia, hudby.
 3. 3.      Špecifiká hudobného a dramatického jazyka.
 4. Čo počujeme v hudbe? Čím sa nám hudba prihovára?
 5. Estetické kritériá a ich premeny.
 6. Vkus v umení a hudbe.
 7. Zážitkové učenie a polyestetická výchova.
 8. Hudba ako prostriedok komunikácie.
 9. Reprodukcia, improvizácia, interpretácia.
 10. Pedagogická interpretácia hudobného diela.
 11. Kompetencie učiteľa vo výchove umením k umeniu.

 

 

Literatúra:

Angeli, Oriente: Prvé stretnutie s hudbou. Bratislava: Mladé letá, 1986

Szabolczi, Bence: Dejiny hudby. Bratislava: ŠHV, 1962

Welsch, Wolfgang: Estetické myslenie. Bratislava: Archa, 1993

Eggebrecht, Hans H.: Hudba a krásno. Praha: NLN, 2001

Waugh, Alexander: Umenie počúvať hudbu. Bratislava: Slovo,1997

Strenáčiková, Mária: Prežívanie hudby ako subjekt-objektová interakcia. Banská Bystrica:Au, 2012.

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:

Účasť a aktivita na seminároch.

Prezentácia seminárnej práce.