Základy umeleckej expresie 1 (db)

 

SYLABY PREDMETU

 

 1. Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu. Základy intonačno-rytmickej, hlasovej a sluchovej výchovy. Intonácia s-l-s-m, príp. (stranný pohyb) Durová diatonika. Základná hudobná terminológia.
 2. Základy vokálno-intonačných činností (metóda relatívna solmizácia s využitím fonogestiky). Zvuk, tón a jeho vlastnosti, tónová sústava, notácia v G-kľúči. Výrazové prostriedky hudby. Tvorenie tetrachordov.
 3. Diatonické durové stupnice. Variácie tonického kvintakordu. Práca s modelovými piesňami + nástroj (spôsob hry). Spôsoby predĺženia tónu.
 4. Akord. Akordy a ich obraty. Tvorenie prísnych spojov I-IV, I-V.(do 3# do 3b). Harmonizácia modelových piesní akordami v základnom tvare a ich obratmi.
 5. Intervaly čisté, veľké a malé. Intonácia + sluchová výchova. Aplikácia v detskej piesni.
 6. Základné taktovacie gestá v 2/4, ¾,4/4 takte. Nástupy, závery.
 7. Metodika práce s detským hlasom.
 8. Intonácia v mol. Molová diatonika. Modelové piesne (výber).
 9. Molové stupnice. Variácie molového kvintakordu. Druhy molových stupníc.
 10. Základné prvky hudobných foriem (motív, téma, stavba hudobnej vety). Piesňová forma.
 11. Variácie, kánon, rondo.
 12. Nástroje symfonického orchestra.

 

Literatúra:

FELIX, B.-JANÍČKOVÁ, S. 1996. Hudobná výchova 1, 2. Hudobná náuka a základy harmónie. Intonačno-rytmická výchova a sluchová analýza. Hlasová výchova. PF UMB B. Bystrica, 1996.

KOLOŠTOVÁ, M. 2014. Vokálna intonácia a vokálna tvorivosť v primárnom vzdelávaní. Kreatywność w edukacji muzycznej. Pultusk : Akademia humanynstyczna i. A. Gieysztora, s. 109-118. 

KOLOŠTOVÁ, M. Uplatnenie vokálno-intonačných činností v príprave učiteľov. Múzy v škole 1995, roč. 8, č. 2 (1995), s. 5-8.

SUCHOŇ, E.-FILIP, M. 1993. Stručná náuka o hudbe. OPUS, Bratislava 1993.

KOPINOVÁ, Ľ. et al. 2004. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. 1 diel. SPN Bratislava 2004.

Základné nástrojové školy : SARAUER-GRŰNFELDOVÁ-BÖHMOVÁ. 1972. Klavírna škola pre začiatočníkov. 1. diel. OPUS, Bratislava 1972.

Vybrané inštrumentálne skladby (pre pokročilých).

 

Kritériá udelenia kreditov:

Účasť a aktivita na seminároch.

Prezentácia všetkých uvedených kompetencií aspoň na štandardnej úrovni: priebežne (2x za semester kontrolná písomná práca).

Z hry na hudobnom nástroji: na základe priebežného hodnotenia 0,6 + záverečná prehrávka 0,4.