Edukácia hudby v MŠ a ZŠ

Tematický plán Edukácia hudby v MŠ a ZŠ Výsledky vzdelávania: Osvojiť si a prakticky použiť teoretické poznatky týkajúce sa reprodukčných aktivít a počúvania hudby a psychomotorické zručnosti týkajúce sa intonácie a hry na hudobnom nástroji. Praktické zvládnutie hudobných metód (intonačná, imitačná, kombinovaná, met. návratov...) Aplikovať teoretické a poznatky a psychomotorické zručnosti pri práci s hud. artefaktom. Pedagogická interpretácia hudobného diela. Modelová interpretácia hudobného artefaktu. Osnova predmetu: Spájanie základov hudobnej náuky, intonácie a hry na hudobnom nástroji, intonovať z notového záznamu, zahrať na hudobnom nástroji, urobiť hudobný sprievod k piesni, transponovať piesne do iných tón. Metodika práce s detským hlasom. Základné znalosti z dejín hudby, náuka o hudobných formách, prvky , hlavné typy hudobných foriem. Hudobné nástroje symfonického orchestra, ľudové hudobné nástroje.

 

Literatúra: Felix, B. – Janíčková, S. 1996 : Hudobná výchova II. , UMB, Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, ISBN 80-88825-07-5. 1996. Felix, B. – Janíčková, S. 1996: Hudobná výchova II. , UMB, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, ISBN 80-88825-07-5. 1996. Michálková, D. 2002. Detské piesne a hry so spevom. Banská Bystrica: UMB Pedagogická fakulta, 2002.78 s. ISBN 80-8055-722-5. Michálková, D. 2010. Kapitoly z dejín hudby. Banská Bystrica: UMB, Pedagogická fakulta, Tichá, A., Raková,M.: Zpíváme a posloucháme

 

Kritériá pre udelenie kreditov:

 

Hodnotenie. klasifikácia A - Fx

Účasť a aktivita na seminároch, bez neospravedlnených hodín.

Prezentácia uvedených kompetencií aspoň na štandardnej úrovni. Priebežné plnenie čiastkových úloh podľa tematických okruhov a pokynov vyučujúceho

 

Ukončenie predmetu.

 

- 2 Písomné previerky

- seminárna práca zameraná na vybrané okruhy problémov z dejín hudby a hudobných nástrojov,

- hra na hudobnom nástroji

 

Povinný minimálny výber s figuatívnym sprievodom

1. Etuda č. 70 (Klavírna škola)

2. Zajačik ušiačik

3. Rúčky

4. Medveďku, daj labku

5. Bola babka (Sedemdesiat sukien mala)

6. Zázračné koleso

7. Čie sú to húsky

8. Červené jabĺčko