Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Oznamy pre študentov

Edukácia hudby v MŠ a ZŠ

Tematický plán Edukácia hudby v MŠ a ZŠ Výsledky vzdelávania: Osvojiť si a prakticky použiť teoretické poznatky týkajúce sa reprodukčných aktivít a počúvania hudby a psychomotorické zručnosti týkajúce sa intonácie a hry na hudobnom nástroji. Praktické zvládnutie hudobných metód (intonačná, imitačná, kombinovaná, met. návratov...) Aplikovať teoretické a poznatky a psychomotorické zručnosti pri práci s hud. artefaktom. Pedagogická interpretácia hudobného diela. Modelová interpretácia hudobného artefaktu. Osnova predmetu: Spájanie základov hudobnej náuky, intonácie a hry na hudobnom nástroji, intonovať z notového záznamu, zahrať na hudobnom nástroji, urobiť hudobný sprievod k piesni, transponovať piesne do iných tón. Metodika práce s detským hlasom. Základné znalosti z dejín hudby, náuka o hudobných formách, prvky , hlavné typy hudobných foriem. Hudobné nástroje symfonického orchestra, ľudové hudobné nástroje. Literatúra: Felix, B. – Janíčková, S. 1996 : Hudobná výchova II. , UMB, Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, ISBN 80-88825-07-5. 1996. Felix, B. – Janíčková, S. 1996: Hudobná výchova II. , UMB, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, ISBN 80-88825-07-5. 1996. Michálková, D. 2002. Detské piesne a hry so spevom. Banská Bystrica: UMB Pedagogická fakulta, 2002.78 s. ISBN 80-8055-722-5. Michálková, D. 2010. Kapitoly z dejín hudby. Banská Bystrica: UMB, Pedagogická fakulta, Tichá, A., Raková,M.: Zpíváme a

Hra na hudobnom nástroji a hlasová výchova

Katedra hudobnej kultúry, PF UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13 P o ž i a d a v k y z hry na hudobnom nástroji - v ŠP Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) Predmet: Hra na hudobnom nástroji a hlasová výchova Rozsah: 2 Ročník: 1. Semester: letný Kredity: 2 1. Praktické zvládnutie stupnicových radov do 3 # a 3 b (dur, mol) harmonickou kadenciou (I.-IV.-V.-I.) Tvorenie prísnych spojov (I.-IV., I.-V.) a ich praktická aplikácia na detskú pieseň. 2. Chromatický posun (dur, mol) akordov pri hlasových cvičeniach v rozsahu „a-a1. 3. Ovládať rôzne typy sprievodu k detským piesňam. Vedieť čítať akordické značky z učebníc hudobnej výchovy. 4. Výber piesňového materiálu (16 piesní) z nových učebníc hudobnej výchovy pre 1.-4. ročník ZŠ (podľa pokynov vyučujúceho): z učebnice Hv pre 1. ročník – 4 piesne z učebnice Hv pre 2. ročník – 4 piesne z učebnice Hv pre 3. ročník – 4 piesne z učebnice Hv pre 4. ročník – 4 piesne Cieľ predmetu: Vedieť vytvoriť sprievod k detským piesňam v 1. – 4. ročníku ZŠ! Predniesť detskú pieseň s rešpektovaním estetickej hodnoty a výrazových prostriedkov hudby. Literatúra: Damboráková-Gjabelová: Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ. SPN, Bratislava 1977 Langsteinová, E.-Felix, B.: Učebnice hudobnej výchovy pre 2.-4. ročník ZŠ. SPN, Bratislava Felix, B.: Úpravy jednoduchých detských piesní. Rozmnoženina (pre potreby PF) Zoznam odporúčaných priesní: 1. Pieseň o trúbke 2. Bola babka 3. Ťuki, ťuki, ťukalo 4. Spi, dieťatko spiže 5. Krbová 6. Smutný slimák 7. Nešťastie 8. Krajina Zázračno 9. Počítadlová 10. Čie sú to kone 11. Sniežik 12. Na Gregora 13. Hymna SR 14. Lístoček dubový 15. Fašiange sa krátia Hodnotenie: K bodu 1/ maximálne 2 b. K bodu 2/ maximálne 3 b. K bodu 3/ maximálne 2 b. K bodu 4/ maximálne 15 bodov A – 23 b B – 20 b C – 17 b D – 14 b E - 11 b Hlasová výchova – Praktická práca s hlasom na konkrétnom piesňovom materiáli; aplikácia metódy relatívnej solmizácie s využitím fonogestiky na vybraných detských piesňach (resp. úsekoch).Správne dýchanie a nasadenie tónu, hlavová rezonancia a iné postupy (opakovanie a upevňovanie). Prednes vybraných detských piesní a ich využitie na hodinách hudobného nástroja. Cieľ predmetu: Predniesť detskú pieseň s rešpektovaním jej estetickej hodnoty a výrazových prostriedkov hudby. Odporúčaný piesňový materiál: - z učebníc hudobnej výchovy pre 1.-4. ročník ZŠ (výber) Damboráková-Gjabelová: Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ. SPN, Bratislava 1977 Langsteinová, E.-Felix, B.: Hudobná výchova pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ. SPN, Bratislava. Kompetencie: Rozvíjať technickú a prednesovú spôsobilosť podľa individuálnej vyspelosti. Vedieť čítať a používať akordické značky. Poznať detský hlas a metodiku práce s ním. Aplikovať hudobno-náukové prvky na detskú pieseň a porozumieť im. Predniesť detskú pieseň s rešpektovaním jej estetickej hodnoty. Vypracovala: PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D. V Banskej Bystrici 04.02.2015 PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Didaktika umelecko-výchovných predmetov

Tematický plán Šp: PEPg/Predškolská a elementárna pedagogika/ Typ štúdia/Ročník/Semester: Mgr./1/LS Predmet: Didaktika hudobnej výchovy Vyučujúci: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. Cieľ predmetu: poskytnúť informácie z predmetovej didaktiky, oboznámiť z najnovšími poznatkami v danej oblasti, aplikovať poznatky v závislosti na špecifiká umelecko-výchovného predmetu, naučiť koncipovať priebeh vyučovacej jednotky v súlade s aktuálnymi požiadavkami učebných osnov a vlastným didaktickým zámerom. Témy: Psychologické základy hudobnej výchovy- hudobnosť, schopnosti, zručnosti. Ontogenéza dieťaťa mladšieho školského veku. Obsah vzdelávania hudobnej výchovy na základnej škole, ciele a úlohy hudobnej výchovy, štruktúra a fázy vyučovacej jednotky hudobnej výchovy. Didaktické zásady a vyučovacie metódy v edukačnom procese hudobnej výchovy. Príprava učiteľa na edukačný proces hudobnej výchovy. Súčasná koncepcia hudobnej výchovy. Hudobné činnosti a ich uplatnenie v hudobno-výchovnom procese. Štátny vzdelávací program ISCED 1.Európska dimenzia v hudobnom vzdelávaní. Vokálno-intonačné činnosti. Hlasová výchova, rozvoj hlasu a hlasových zručností, dychové a hlasové rozcvičky, hlasová hygiena. Intonačná a sluchová výchova. Vokálno-reprodukčné a intonačné zručnosti žiakov. Intonačné metódy. Hudobná koncepcia Zoltána Kodálya. Esteticko-výchovná práca s piesňou, metódy nácviku piesne, taktovanie, výrazová stránka vokálnej reprodukcie. Základy viachlasného spevu. Hudobno-inštrumentálne činnosti. Rytmická výchova, rytmizácia a melodizácia rečňovaniek. Detské hry so spevom. Hudobno-výchovná koncepcia C.Orffa a jeho využitie v hudobno-výchovnom procese. Inštrumentálne sprievody k piesňam, tvorba partitúr. Hudobno-percepčné činnosti – výchova k počúvaniu hudby, výrazové prostriedky hudby, výber hudobného materiálu vzhľadom na vek žiaka, pedagogická interpretácia hudobného diela. Hudobno-pohybová výchova – hudobno-pohybové hry a tance na hodinách hudobnej výchovy. Hudobno-tvorivé hry. Záznam choreografie. Hudobno-dramatické činnosti, podmienky na ich realizáciu v školskej hudobnej výchove a mimoškolských zariadeniach. Záznam scenára. Rozvoj tvorivosti detí v hudobno-edukačnom procese, metodický postup. Literatúra: Baranová,E.2000. Hudobná edukácia v základnej škole, zaujímavosti a zákonitosti hudobnej edukácie. Banská Bystrica: PF UMB Dobrotová, A. ,Michálková, D. 1997. Didaktika hudobnej výchovy. Banská Bystrica: PF UMB Felix,B. 2003. Hudobno-dramatické činnosti na 1. Stupni základnej školy. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum Holas, M. 2004. Hudební pedagogika. Praha :PORTAL Kol.autorov. 1991.Didaktika hudobnej výchovy- hudobné činnosti. Zvolen: VŠDL Langsteinová, E. 1997. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania HV na ZŠ, Banská bystrica: FHV UMB Langsteinová, E., Felix,B. : Učebnice a metodické príručky hudobnej výchovy Pre 1. Stupeň základnej školy. Bratislava. SPN Michálková, D. 2002. Detské piesne a hry so spevom. Banská Bystrica: PF UMB Michálková, D. 2007. Počúvanie hudby ako problém a systém. Banská bystrica: PF UMB Sedlák, F., Vaňová, H. 2013. Hudební psychologie pro učitele. Praha: UK Karolinum Strmeňová, D. 2014. Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní. Banská Bystrica. Belianum Kritériá udelenia zápočtu: Aktívna účasť na seminároch. Teoretické zvládnutie učebnej látky. Písomné vypracovanie zadaných metodických úloh.Odovzdanie portfólia z praxe v predmete HV. Odovzdanie 1 edukačného projektu realizovanej jednotky s pomôckami, sebareflexiou a hodnotením cvičnej učiteľky.

Základy umeleckej expresie 2

TEMATICKÝ PLÁN Tematický plán ŠP: PEPG/Predškolská a elementárna pedagogika Ročník: 2. Semester: LS Akademický rok: 2015/16 Názov predmetu:Základy umeleckej expresie 2 Vyučujúci: PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D., PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. Cieľ: Získať základné vedomosti z elementárnej hudobnej teórie a vedieť ich prakticky aplikovať. Rozvíjať základné hudobné schopnosti a kompetencie. Nadobudnúť základné zručnosti a spôsobilosti potrebné pre učiteľa v hre na hudobnom nástroji tak, aby ho dokázal využívať ako integrovanú súčasť hudobnej výchovy. Oboznámiť študentov s históriou hudobných štýlov, ich nadväznosťou a prelínaním. Získať základný prehľad o hudobných nástrojoch, hudobných formách a druhoch hudobného umenia Obsah predmetu: Intonácia v mol. Molová diatonika. Modelové piesne (výber). Molové stupnice v kvintovom a kvartom kruhu. Variácie molového kvintakordu. Druhy molových stupníc. Modálne stupnice inklinujúce k mol. Modálne tóniny v zborníkoch piesní a piesňových zbierkach (knižnica KHK). Akordy a ich obraty (opakovanie). Tvorenie prísnych spojov I-IV, I-V (do 3# a 3b). Dominantný septakord D7a jeho obraty. Základná harmonická kadencia v trojhlasnej úprave. Harmonizácia modelových piesní akordmi v základnom tvare a ich obratmi. Základné prvky hudobných foriem (motív, téma, stavba hudobnej vety). Malá piesňová forma. Variácie, kánon, rondo. Periodizácia dejín hudby. Nástroje symfonického orchestra Rozdelenie hudobných nástrojov. Detské nástroje. Nástroje slovenskej ľudovej hudby. Návšteva Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici – Expozícia slovenských ľudových hudobných nástrojov. Prezentácia seminárnych prác so zameraním na vybrané štýlové a druhové charakteristiky. Prezentácia seminárnych prác so zameraním na vybrané štýlové a druhové charakteristiky. Prezentácia seminárnych prác so zameraním na vybrané štýlové a druhové charakteristiky Ďalší odporúčaný piesňový materiál, príp. podľa usmernenia vyučujúcej: Hojda, hojda Spi, bábika Húsky Bolo raz jabĺčko krásne Jarná brána Červené jabĺčko Sedmokráska Kytička Fialôčka Na zajačika Spi, dieťatko, spiže Rečňovanka Do mestečka Poriadkova Spievaj si, slávičku Po nábreží koník beží Lietala si lastovička Na dvore Etuda podľa vlastného výberu Špecifické ciele: Kognitívne: Študent ovláda základy hudobnej teórie. Získa základnú orientáciu v dejinách hudobnej kultúry. Pozná základné hudobné štýly a hudobné nástroje. Afektívne: Študent si vypestuje cit pre hudobné aktivity, aplikuje získané vedomosti pri praktických výstupoch. Psychomotorické: Študent vie harmonizovať, hrať a spievať vybrané detské piesne. Literatúra: Felix, B.-Janíčková, S. 1996. Hudobná výchova I. II. Intonačno-rytmická, sluchová a hlasová výchova. Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta. Michálková, D.-Strenáčiková, M. 1995. Počúvanie hudby I. Banská Bystrica : UMB Pedagogická fakulta. Michálková, D. 2012. Kapitoly z dejín hudby. Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta 2012. Kopinová et al. 2004. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. 1.2. diel. Bratislava : SPN 2004. Sarauer-Grünfeldová-Böhmová. 1972. Klavírna škola pre začiatočníkov. 1. diel. Bratislava : SPN 1972. Kritériá pre udelenie kreditov: Hodnotenie: klasifikácia A – Fx Účasť a aktivita na seminároch, bez neospravedlnených hodín. Prezentácia uvedených kompetencií aspoň na štandardnej úrovni : priebežne (2x až 3x) za semester kontrolná písomná práca). Priebežné plnenie čiastkových úloh podľa tematických okruhov a pokynov vyučujúceho. V Banskej Bystrici 03.01.2015

Základy umeleckej expresie 1

Základy umeleckej expresie 1 (db) SYLABY PREDMETU Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu. Základy intonačno-rytmickej, hlasovej a sluchovej výchovy. Intonácia s-l-s-m, príp. (stranný pohyb) Durová diatonika. Základná hudobná terminológia. Základy vokálno-intonačných činností (metóda relatívna solmizácia s využitím fonogestiky). Zvuk, tón a jeho vlastnosti, tónová sústava, notácia v G-kľúči. Výrazové prostriedky hudby. Tvorenie tetrachordov. Diatonické durové stupnice. Variácie tonického kvintakordu. Práca s modelovými piesňami + nástroj (spôsob hry). Spôsoby predĺženia tónu. Akord. Akordy a ich obraty. Tvorenie prísnych spojov I-IV, I-V.(do 3# do 3b). Harmonizácia modelových piesní akordami v základnom tvare a ich obratmi. Intervaly čisté, veľké a malé. Intonácia + sluchová výchova. Aplikácia v detskej piesni. Základné taktovacie gestá v 2/4, ¾,4/4 takte. Nástupy, závery. Metodika práce s detským hlasom. Intonácia v mol. Molová diatonika. Modelové piesne (výber). Molové stupnice. Variácie molového kvintakordu. Druhy molových stupníc. Základné prvky hudobných foriem (motív, téma, stavba hudobnej vety). Piesňová forma. Variácie, kánon, rondo. Nástroje symfonického orchestra. Literatúra: FELIX, B.-JANÍČKOVÁ, S. 1996. Hudobná výchova 1, 2. Hudobná náuka a základy harmónie. Intonačno-rytmická výchova a sluchová analýza. Hlasová výchova. PF UMB B. Bystrica, 1996. KOLOŠTOVÁ, M. 2014. Vokálna intonácia a vokálna tvorivosť v primárnom vzdelávaní. Kreatywność w edukacji muzycznej. Pultusk : Akademia humanynstyczna i. A. Gieysztora, s. 109-118. KOLOŠTOVÁ, M. Uplatnenie vokálno-intonačných činností v príprave učiteľov. Múzy v škole 1995, roč. 8, č. 2 (1995), s. 5-8. SUCHOŇ, E.-FILIP, M. 1993. Stručná náuka o hudbe. OPUS, Bratislava 1993. KOPINOVÁ, Ľ. et al. 2004. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. 1 diel. SPN Bratislava 2004. Základné nástrojové školy : SARAUER-GRŰNFELDOVÁ-BÖHMOVÁ. 1972. Klavírna škola pre začiatočníkov. 1. diel. OPUS, Bratislava 1972. Vybrané inštrumentálne skladby (pre pokročilých). Kritériá udelenia kreditov: Účasť a aktivita na seminároch. Prezentácia všetkých uvedených kompetencií aspoň na štandardnej úrovni: priebežne (2x za semester kontrolná písomná práca). Z hry na hudobnom nástroji: na základe priebežného hodnotenia 0,6 + záverečná prehrávka 0,4.