Tematický plán z nástrojovej hry.

Letný semester 2018/19

Predmet: Hra na hudobnom nástroji.

Študijný odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov.

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii.

 

Rámcový tematický plán.

 

Ciele predmetu:

 

Kognitívne:

Študent je schopný prezentovať skladby rôznych umeleckých období,(spamäti).

Teoretické zručnosti z harmónie je schopný aplikovať pri  harmonizácii piesní z učebníc pre 2.st.ZŠ.

 

Afektívne:

 Študent prejavuje  záujem o tvorbu slovenských, ale aj zahraničných skladateľov.

Pri prezentácii skladby dokáže tvorivo rešpektovať základné znaky jednotlivých štýlových období.

Je schopný uvedomovať si a uplatňovať si vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady pri estetickom hodnotení diel.

 

Psychomotorické:  Študent nadobudne zručnosti rôznych techník hry na hudobnom nástroji charakteristických pre jednotlivé hudobné štýly.  

Ukončenie predmetu: Interpretácia 4 skladieb podľa výberu

Molové stupnice s #.

C. Czerny – Etuda č. op.299., 599,

L.van Beethoven – Sonáta č.1.,op.2348.

J.S.Bach – Dvojhlasné invencie, Prelúdium ,Temperovaný klavír II.diel.

Prednes podľa výberu