Katedra hudobnej kultúry, PF UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13

 

 

P o ž i a d a v k y z hry na hudobnom nástroji -

v  ŠP Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)

 

Predmet: Hra na hudobnom nástroji a hlasová výchova

Rozsah:    2

Ročník:    1.

Semester:  letný

Kredity:    2

1. Praktické zvládnutie stupnicových radov do 3 # a 3 b (dur, mol) harmonickou kadenciou  

    (I.-IV.-V.-I.) Tvorenie prísnych spojov (I.-IV., I.-V.) a ich praktická aplikácia na detskú

    pieseň.

2. Chromatický posun (dur, mol) akordov pri hlasových cvičeniach v rozsahu „a-a1.

3. Ovládať rôzne typy sprievodu k detským piesňam. Vedieť čítať akordické značky z učebníc

     hudobnej výchovy.

4. Výber piesňového materiálu  (16 piesní) z nových učebníc hudobnej výchovy pre  1.-4.

    ročník ZŠ (podľa pokynov vyučujúceho):

    z učebnice Hv pre 1. ročník – 4 piesne

    z učebnice Hv pre 2. ročník – 4 piesne

    z učebnice Hv pre 3. ročník – 4 piesne

    z učebnice Hv pre 4. ročník – 4 piesne

Cieľ predmetu:

Vedieť vytvoriť sprievod k detským piesňam v 1. – 4. ročníku ZŠ! Predniesť detskú pieseň s rešpektovaním estetickej hodnoty a výrazových prostriedkov hudby.

Literatúra:

Damboráková-Gjabelová: Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ. SPN, Bratislava 1977

Langsteinová, E.-Felix, B.: Učebnice hudobnej výchovy pre 2.-4. ročník ZŠ. SPN, Bratislava

Felix, B.: Úpravy jednoduchých detských piesní. Rozmnoženina (pre potreby PF)

 

 

 

Zoznam odporúčaných priesní:

 

1. Pieseň o trúbke

2. Bola babka

3. Ťuki, ťuki, ťukalo

4. Spi, dieťatko spiže

5. Krbová

6. Smutný slimák

7. Nešťastie

8. Krajina Zázračno

9. Počítadlová

10. Čie sú to kone

11. Sniežik

12. Na Gregora

13. Hymna SR

14. Lístoček dubový

15. Fašiange sa krátia

 

 

Hodnotenie:

K bodu 1/ maximálne 2 b.

K bodu 2/ maximálne 3 b.

K bodu 3/ maximálne 2 b.

K bodu 4/ maximálne 15 bodov

 

A –  23 b

B –  20 b

C –  17 b

D –  14 b

E   -  11 b

 

 

 

 

Hlasová výchova –

 Praktická práca s hlasom na konkrétnom piesňovom materiáli; aplikácia metódy relatívnej solmizácie s využitím fonogestiky na vybraných detských piesňach (resp. úsekoch).Správne dýchanie a nasadenie tónu, hlavová rezonancia a iné postupy (opakovanie a upevňovanie). Prednes vybraných detských piesní a ich využitie na hodinách hudobného nástroja.

 

Cieľ predmetu:

Predniesť detskú pieseň s rešpektovaním jej estetickej hodnoty a výrazových prostriedkov hudby.

 

Odporúčaný piesňový materiál:

- z učebníc hudobnej výchovy pre 1.-4. ročník ZŠ (výber)

Damboráková-Gjabelová: Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ. SPN, Bratislava 1977

Langsteinová, E.-Felix, B.: Hudobná výchova pre 2., 3.  a 4. ročník ZŠ. SPN, Bratislava.

 

Kompetencie:

Rozvíjať technickú a prednesovú spôsobilosť podľa individuálnej vyspelosti.

Vedieť čítať a používať akordické značky.

Poznať detský hlas a metodiku práce s ním.

Aplikovať hudobno-náukové prvky na detskú pieseň a porozumieť im.

Predniesť detskú pieseň s rešpektovaním jej estetickej hodnoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:

PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.                                       V Banskej Bystrici 04.02.2015

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.