Estetická  výchova.

                            (Tézy k predmetu).

 

 1. Estetická výchova – pojem, obsah, ciele.
 2. Základná terminológia a kategórie estetickej výchovy.
 3. Metódy estetickej výchovy.
 4. Druhy a žánre umenia.
 5. Vývoj estetických kategórií od najstarších čias ,až po súčasnosť.
 6. Základná orientácia v jednotlivých obdobiach umenia: Starovek,Stredovek,Renesancia,Barok,Klasicizmus,Romantizmus,Umenie na prelome 19. a 20. Storočia, Umenie 20.storočia,Postmoderna.

 

Literatúra.

Kulka , J., vydavateľstvo: Grada 2008.

Châtelet , A., Grosilier,B. P.: Světové dejiny umnění, Ottovo nakladatelství,s.r.o.,2004.

Pichoan,J.: Dejiny umenia,Bratislava:Ikar:1999,2000.

Gombrich, E. H.: Príbeh umenia, Praha. Argo, Mladá fronta,1995.

Michalová, Eva.: Estetika Hudby, Úvod do problematiky, UMB 2001,ISBN: 808055465.

Surian,E.: Encyklopedie  estetiky, Praha: Victoria Publishing.

Hollingsworthová,M.:Umenie v dejinách človeka.Bratislava:Obzor,1994.

 

 

 

 

                                 Estetická výchova.

                            Témy seminárnych prác.

 

 1. Vlastenectvo v umení. ....................................................................
 2. Láska v umení. ................................................................................
 3. Umelecké stvárnenie krásy prírody v umení. .................................
 4. Vývoj tanca. ....................................................................................
 5. Sedem nových divov sveta. ............................................................
 6. Fotografia -  dejiny a druhy. ...........................................................
 7. Dejiny filmu. ..................................................................................