Tematický plán

 

Šp: PEPg/Predškolská a elementárna pedagogika/

Typ štúdia/Ročník/Semester: Mgr./1/LS

Predmet: Didaktika hudobnej výchovy

Vyučujúci: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

 

Cieľ predmetu: poskytnúť informácie z predmetovej didaktiky, oboznámiť z najnovšími poznatkami v danej oblasti, aplikovať poznatky v závislosti na špecifiká umelecko-výchovného predmetu, naučiť koncipovať priebeh vyučovacej jednotky v súlade s aktuálnymi požiadavkami učebných osnov a vlastným didaktickým zámerom.

 

Témy:

 1. Psychologické základy hudobnej výchovy- hudobnosť, schopnosti, zručnosti.

Ontogenéza dieťaťa mladšieho školského veku.

 1. Obsah vzdelávania hudobnej výchovy na základnej škole, ciele a úlohy hudobnej výchovy, štruktúra a fázy vyučovacej jednotky hudobnej výchovy.
 2.  Didaktické zásady a vyučovacie metódy v edukačnom procese hudobnej výchovy.

Príprava učiteľa na edukačný proces hudobnej výchovy.

 1. Súčasná koncepcia hudobnej výchovy. Hudobné činnosti a ich uplatnenie v hudobno-výchovnom procese. Štátny vzdelávací program ISCED 1.Európska dimenzia v hudobnom vzdelávaní.
 2. Vokálno-intonačné činnosti. Hlasová výchova, rozvoj hlasu a hlasových zručností, dychové a hlasové rozcvičky, hlasová hygiena.
 3. Intonačná a sluchová výchova. Vokálno-reprodukčné a intonačné zručnosti žiakov. Intonačné metódy. Hudobná koncepcia Zoltána Kodálya.
 4. Esteticko-výchovná práca s piesňou, metódy nácviku piesne, taktovanie, výrazová stránka vokálnej reprodukcie. Základy viachlasného spevu.
 5. Hudobno-inštrumentálne činnosti. Rytmická výchova, rytmizácia a melodizácia rečňovaniek. Detské hry so spevom.
 6. Hudobno-výchovná koncepcia C.Orffa a jeho využitie v hudobno-výchovnom  procese. Inštrumentálne sprievody k piesňam, tvorba partitúr.
 7. Hudobno-percepčné činnosti – výchova k počúvaniu hudby, výrazové prostriedky hudby, výber hudobného materiálu vzhľadom na vek žiaka, pedagogická interpretácia hudobného diela.
 8. Hudobno-pohybová výchova – hudobno-pohybové hry a tance na hodinách hudobnej výchovy. Hudobno-tvorivé hry. Záznam choreografie.
 9. Hudobno-dramatické činnosti, podmienky na ich realizáciu v školskej hudobnej výchove a mimoškolských zariadeniach. Záznam scenára.
 10. Rozvoj tvorivosti detí v hudobno-edukačnom procese, metodický postup.

 

 

 

 

 

 

 

Literatúra:

 

Baranová,E.2000. Hudobná edukácia v základnej škole, zaujímavosti a zákonitosti hudobnej                  

                              edukácie. Banská Bystrica: PF UMB

Dobrotová, A. ,Michálková, D. 1997. Didaktika hudobnej výchovy. Banská Bystrica:

                               PF UMB

Felix,B. 2003.        Hudobno-dramatické činnosti na 1. Stupni základnej školy.

                               Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum

Holas, M. 2004.     Hudební pedagogika. Praha :PORTAL

Kol.autorov. 1991.Didaktika hudobnej výchovy- hudobné činnosti. Zvolen: VŠDL

Langsteinová, E. 1997. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania HV na ZŠ,

                               Banská bystrica: FHV UMB

Langsteinová, E., Felix,B. : Učebnice a metodické príručky hudobnej výchovy

                               Pre 1. Stupeň základnej školy. Bratislava. SPN

Michálková, D. 2002. Detské piesne a hry so spevom. Banská Bystrica: PF UMB

Michálková, D. 2007. Počúvanie hudby ako problém a systém. Banská bystrica: PF UMB

Sedlák, F., Vaňová, H. 2013. Hudební psychologie pro učitele. Praha: UK Karolinum

Strmeňová, D. 2014. Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní.

                                 Banská Bystrica. Belianum  

                        

Kritériá udelenia zápočtu:

 1. Aktívna účasť na seminároch.
 2. Teoretické zvládnutie učebnej látky.
 3. Písomné vypracovanie zadaných metodických úloh.