Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Tematický plán

 

Šp: PEPg/Predškolská a elementárna pedagogika/

Typ štúdia/Ročník/Semester: Mgr./1/LS

Predmet: Didaktika hudobnej výchovy

Vyučujúci: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

 

Cieľ predmetu: poskytnúť informácie z predmetovej didaktiky, oboznámiť z najnovšími poznatkami v danej oblasti, aplikovať poznatky v závislosti na špecifiká umelecko-výchovného predmetu, naučiť koncipovať priebeh vyučovacej jednotky v súlade s aktuálnymi požiadavkami učebných osnov a vlastným didaktickým zámerom.

 

Témy:

 1. Psychologické základy hudobnej výchovy- hudobnosť, schopnosti, zručnosti.

Ontogenéza dieťaťa mladšieho školského veku.

 1. Obsah vzdelávania hudobnej výchovy na základnej škole, ciele a úlohy hudobnej výchovy, štruktúra a fázy vyučovacej jednotky hudobnej výchovy.
 2.  Didaktické zásady a vyučovacie metódy v edukačnom procese hudobnej výchovy.

Príprava učiteľa na edukačný proces hudobnej výchovy.

 1. Súčasná koncepcia hudobnej výchovy. Hudobné činnosti a ich uplatnenie v hudobno-výchovnom procese. Štátny vzdelávací program ISCED 1.Európska dimenzia v hudobnom vzdelávaní.
 2. Vokálno-intonačné činnosti. Hlasová výchova, rozvoj hlasu a hlasových zručností, dychové a hlasové rozcvičky, hlasová hygiena.
 3. Intonačná a sluchová výchova. Vokálno-reprodukčné a intonačné zručnosti žiakov. Intonačné metódy. Hudobná koncepcia Zoltána Kodálya.
 4. Esteticko-výchovná práca s piesňou, metódy nácviku piesne, taktovanie, výrazová stránka vokálnej reprodukcie. Základy viachlasného spevu.
 5. Hudobno-inštrumentálne činnosti. Rytmická výchova, rytmizácia a melodizácia rečňovaniek. Detské hry so spevom.
 6. Hudobno-výchovná koncepcia C.Orffa a jeho využitie v hudobno-výchovnom  procese. Inštrumentálne sprievody k piesňam, tvorba partitúr.
 7. Hudobno-percepčné činnosti – výchova k počúvaniu hudby, výrazové prostriedky hudby, výber hudobného materiálu vzhľadom na vek žiaka, pedagogická interpretácia hudobného diela.
 8. Hudobno-pohybová výchova – hudobno-pohybové hry a tance na hodinách hudobnej výchovy. Hudobno-tvorivé hry. Záznam choreografie.
 9. Hudobno-dramatické činnosti, podmienky na ich realizáciu v školskej hudobnej výchove a mimoškolských zariadeniach. Záznam scenára.
 10. Rozvoj tvorivosti detí v hudobno-edukačnom procese, metodický postup.

 

 

 

 

 

 

 

Literatúra:

 

Baranová,E.2000. Hudobná edukácia v základnej škole, zaujímavosti a zákonitosti hudobnej                  

                              edukácie. Banská Bystrica: PF UMB

Dobrotová, A. ,Michálková, D. 1997. Didaktika hudobnej výchovy. Banská Bystrica:

                               PF UMB

Felix,B. 2003.        Hudobno-dramatické činnosti na 1. Stupni základnej školy.

                               Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum

Holas, M. 2004.     Hudební pedagogika. Praha :PORTAL

Kol.autorov. 1991.Didaktika hudobnej výchovy- hudobné činnosti. Zvolen: VŠDL

Langsteinová, E. 1997. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania HV na ZŠ,

                               Banská bystrica: FHV UMB

Langsteinová, E., Felix,B. : Učebnice a metodické príručky hudobnej výchovy

                               Pre 1. Stupeň základnej školy. Bratislava. SPN

Michálková, D. 2002. Detské piesne a hry so spevom. Banská Bystrica: PF UMB

Michálková, D. 2007. Počúvanie hudby ako problém a systém. Banská bystrica: PF UMB

Sedlák, F., Vaňová, H. 2013. Hudební psychologie pro učitele. Praha: UK Karolinum

Strmeňová, D. 2014. Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní.

                                 Banská Bystrica. Belianum  

                        

Kritériá udelenia zápočtu:

 1. Aktívna účasť na seminároch.
 2. Teoretické zvládnutie učebnej látky.
 3. Písomné vypracovanie zadaných metodických úloh.