PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Profesijná charakteristika

Dagmar Strmeňová, PaedDr., PhD. Pôsobí na Katedre hudobnej kultúry od roku 2000. V roku 2000 ukončila rigorózne štúdium na FHV, UMB v Banskej Bystrici a získala titul PaedDr. V roku 2010 obhájila  titul PhD. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje pozorovaniu, skúmaniu a analyzovaniu aktuálnych trendov v oblastiach hudobnej edukácie. Je editorka zborníka Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie, zborník príspevkov IV. Česko-poľsko-slovenskej doktorandskej konferencie, CANTUS CHORALIS SLOVACA 2014, 2016, 2018. Je autorkou 2 vedeckých monografii vydaných v domácich vydavateľstvách, spoluautorkou v 2 vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách, Spoluautorkou v 2  zahraničných recenzovaných vedeckých monografiách. Publikuje v domácich  I zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch Pracuje v realizačných tímoch na medzinárodných festivaloch zborového spevu Akademická Banská Bystrica, na organizovaní medzinárodných konferencií Cantus Choralis Slovaca. Bola tajomníčkou medzinárodnej webovej konferencie 2014 Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií. Je spoluriešiteľkou a riešiteľkou projektov KEGA 024UMB-4/2018,Formovanie kľúčových kompetencií žiakov primárneho vzdelávania z aspektu hudobnej výchovy (KEGA , projekt č. 024UMB-4/2018), KEGA  031UMB-4/2015 Príprava na zriadenie Archívu hudobnej pedagogiky pri  Katedre hudobnej kultúry PF UMB prioritne zameraného na osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky,  historiografie, dokumentácie a dejín hudobnej výchovy - spoluriešiteľ .Poznaj svoje okolie – svoju vlasť ( regionálny projekt 2016/17, zameraný na rozvoj vlasteneckých kompetencií žiakov primárneho vzdelávania) - autor.

Na KHK má na starosti čiastkovú odbornú knižnicu, vedie odbornú pedagogickú prax hudobnej výchovy pre Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Je tajomníčkou ŠVOUČ a členkou štipendijnej komisie.

Professional characteristics

 

Dagmar Strmeňová, PaedDr., PhD. She has been working at the Department of Music Culture since 2000. In 2000, she completed her rigorous studies at FHV, UMB in Banská Bystrica and obtained the title of PaedDr. In 2010, she succesfully finished her PhD. degree at the Faculty of Education at the University of Matej Bel in Banská Bystrica. In her scientific-research, pedagogical and publishing activities, she focuses on observations, research and analysis of current trends in the fields of music education. She is the editor of several proceedings: Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie [Current Trends in Theory and Practice of Music Education], proceeding of papers from the IV. Czech-Polish-Slovak doctoral conference, and proceedings from CANTUS CHORALIS SLOVACA 2014, 2016, 2018. She is the author of 2 scientific monographs published in domestic publishing companies, co-author of 2 scientific monographs published in domestic publishers, and co-author of 2 foreign peer-reviewed scientific monographs. She publishes in domestic and foreign peer-reviewed scientific proceedings. She works in organizational teams at international festivals of choral singing Akademická Banská Bystrica, and at international conferences Cantus Choralis Slovaca. She was the secretary at the international web conference 2014 Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií [Music Education in the Space of New Communication Technologies]. She is a co-researcher and researcher of projects KEGA 024UMB-4/2018, Formovanie kľúčových kompetencií žiakov primárneho vzdelávania z aspektu hudobnej výchovy [Formation of key competencies of primary school students from the aspect of music education] (KEGA, project no. 024UMB-4/2018), KEGA 031UMB-4/2015 Príprava na zriadenie Archívu hudobnej pedagogiky pri  Katedre hudobnej kultúry PF UMB [Preparation for the establishment of the Archive of Music Pedagogy at the Department of Music Culture PF UMB] primarily focused on personalities of regional music pedagogy, historiography, documentation and history of music education - co-researcher, Poznaj svoje okolie – svoju vlasť [Know your surroundings - your homeland], regional project 2016/17 focused on the development of the patritic competences in pupils of primary education) – author.

 

At the Department of Music Culture, she is in charge of a partial professional library, she leads a professional pedagogical practice in music education for the Teacher Training for Primary Education. She is the secretary of ŠVOUČ and a member of the scholarship commission.