PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Profesijná charakteristika

Dagmar Strmeňová, PaedDr., PhD. Pôsobí na Katedre hudobnej kultúry od roku 2000. V roku 2000 ukončila rigorózne štúdium na FHV, UMB v Banskej Bystrici a získala titul PaedDr. V roku 2010 obhájila  titul PhD. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje pozorovaniu, skúmaniu a analyzovaniu aktuálnych trendov v oblastiach hudobnej edukácie. Je editorka zborníka Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie, zborník príspevkov IV. Česko-poľsko-slovenskej doktorandskej konferencie, CANTUS CHORALIS SLOVACA 2014, 2016, 2018. Je autorkou 2 vedeckých monografii vydaných v domácich vydavateľstvách, spoluautorkou v 2 vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách, Spoluautorkou v 2  zahraničných recenzovaných vedeckých monografiách. Publikuje v domácich  I zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch Pracuje v realizačných tímoch na medzinárodných festivaloch zborového spevu Akademická Banská Bystrica, na organizovaní medzinárodných konferencií Cantus Choralis Slovaca. Bola tajomníčkou medzinárodnej webovej konferencie 2014 Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií. Je spoluriešiteľkou a riešiteľkou projektov KEGA 024UMB-4/2018,Formovanie kľúčových kompetencií žiakov primárneho vzdelávania z aspektu hudobnej výchovy (KEGA , projekt č. 024UMB-4/2018), KEGA  031UMB-4/2015 Príprava na zriadenie Archívu hudobnej pedagogiky pri  Katedre hudobnej kultúry PF UMB prioritne zameraného na osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky,  historiografie, dokumentácie a dejín hudobnej výchovy - spoluriešiteľ .Poznaj svoje okolie – svoju vlasť ( regionálny projekt 2016/17, zameraný na rozvoj vlasteneckých kompetencií žiakov primárneho vzdelávania) - autor.

Na KHK má na starosti čiastkovú odbornú knižnicu, vedie odbornú pedagogickú prax hudobnej výchovy pre Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Je tajomníčkou ŠVOUČ a členkou štipendijnej komisie.