Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi študijného programu  sú spôsobilí  byť učiteľom primárneho vzdelávania, kvalifikovaným didaktikom projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry, s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí a inkluzívny prístup vo vzdelávaní.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Aktuálne podmienky prijatia z februára 2021 nájdete po rozkliknutí tu

Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Absolventi študijného programu predškolská a elementárna pedagogika, pre ktorých je toto štúdium primárne určené, budú prijímaní na základe váženého študijného priemeru ich bakalárskeho štúdia. Pre prijatie podľa tohto kritéria bude určený kritická hranica váženého priemeru. Absolventi iných programov v odbore  učiteľstvo a pedagogické vedy a absolventi predškolskej a elementárnej pedagogiky s váženým priemerom nad kritickou hranicou, budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa preveria  ich predpoklady pre štúdium Učiteľstva pre primárne vzdelávanie. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plán prijatia môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok. Uchádzači zo zahraničia musia preukázať prostredníctvom certifikátu ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2.

Garantujúce pracovisko

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB