Učiteľstvo hudobného umenia

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi magisterského štúdia získajú kvalifikáciu, ktorá ich oprávňuje vyučovať hudobnú výchovu v primárnej a sekundárnej sfére vzdelávania,  estetickú výchovu.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia alebo iného ekvivalentného študijného programu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB