Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi  magisterského štúdia sú kompetentní na základe odborných, pedagogicko-psychologických, manažérskych schopností a integrovaných zručností viesť detské i mládežnícke, školské i mimoškolské, záujmové, inštitucionalizované i neinštitucionalizované hudobné súbory. 

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory alebo iného ekvivalentného študijného programu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB