Sociálna práca

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi podľa zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny sú sociálnymi pracovníkmi, ktorí sa môžu uplatniť na úrovni štátnej správy hlavne v rezortoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, verejnej správy, tretieho sektora, ale aj v podnikateľskej sfére zameranej do sociálnej práce, v riadiacej a manažérskej funkcii. Absolventi – sociálni pracovníci môžu získanú odbornosť v uvedených oblastiach uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, výskumnej a vedeckej činnosti. Uplatnenie a profil absolventa je v súlade s opisom študijného odboru. 

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho  štúdia v študijnom odbore sociálna práca alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného odboru sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB. Prijímacia skúška má formu písomnej skúšky zahrňujúcej učivo na úrovni profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca: historické, spoločenské a filozofické východiská sociálnej práce, teória sociálnej práce, metódy a metodika sociálnej práce, sociálna politika, sociálne zabezpečenie. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra sociálnej práce PF UMB