Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sociálna pedagogika*

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi dokážu samostatne vedecky pracovať v základnom i aplikovanom výskume, v sociálno-výchovnej oblasti, vo verejnej správe. Ďalej môžu pracovať v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ako školskí sociálni pedagógovia v materských, základných a stredných školách, v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v špeciálnych výchovných zariadeniach, v školských internátoch a pod. Ďalej môžu pôsobiť v štátnej správe (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) v probačnej a mediačnej službe, v penitenciárnych zariadeniach, ako  aj poradensko-výchovní, výskumní a riadiaci pracovníci v iných preventívnych a sociálno-výchovných inštitúciách. Absolventi magisterského štúdia sociálnej pedagogiky môžu pokračovať v doktorandskom študijnom programe pedagogika. 

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijných programoch pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca (resp. sociálno-misijná práca), pedagogika – vychovávateľstvo, andragogika, špeciálna pedagogika, sociológia, učiteľstvo praktickej prípravy, učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, učiteľstvo psychológie v kombinácii, predškolská a elementárna pedagogika a ďalšie príbuzné odbory a vykonanie prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky vychádzajú z problémov sociálnej pedagogiky, sociálnej patológie, pedagogiky, pedagogiky voľného času a príslušných legislatívnych noriem. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra pedagogiky PF UMB