Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Učiteľstvo hudobného umenia

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi sú kompetentní pôsobiť ako pomocní učitelia, resp. asistenti učiteľa, pomocní pedagógovia voľného času, pracovníci štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť, sú predovšetkým pripravení úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu a stať sa učiteľmi hudobnej výchovy v procese primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie talentovej skúšky: z hry na hudobnom nástroji a sólového spevu na úrovni II. cyklu ZUŠ (absolvent sólového spevu na ZUŠ má ovládať hru na hudobnom nástroji na úrovni 5. ročníka ZUŠ), znalosť hudobnej náuky je požadovaná na úrovni absolventa 1. cyklu ZUŠ. Uchádzač musí disponovať zdravým a vývojaschopným hlasom, má primerane rozvinuté hudobné schopnosti (rytmické cítenie, sluchové predpoklady, harmonické cítenie, hudobnú pamäť) a vzťah k zvolenému povolaniu. Súčasťou talentovej skúšky je písomný sluchový test; Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB