Učiteľstvo hudobného umenia

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi sú kompetentní pôsobiť ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, pomocný pedagóg voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť, je predovšetkým pripravený úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu a stať sa učiteľom hudobnej výchovy v procese primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky: z hry na hudobnom nástroji a sólového spevu na úrovni II. cyklu ZUŠ (absolvent sólového spevu na ZUŠ má ovládať hru na hudobnom nástroji na úrovni 5. ročníka ZUŠ), z hudobnej náuky na úrovni absolventa ZUŠ. Uchádzač musí mať zdravý a vývojaschopný hlas, primerane rozvinuté hudobné schopnosti a vzťah k zvolenému povolaniu.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB