Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi tohto štúdia sú schopní na primeranej odbornej a pedagogickej úrovni viesť rôzne hudobné súbory, sú kompetentní pôsobiť ako pracovníci štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť, ako pomocní učitelia, resp. asistenti učiteľa, ako pomocní animátori voľného času. Predovšetkým však sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu a získať úplné kompetencie v študijnom programe školské hudobné súbory.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky: z hry na hudobnom nástroji a sólového spevu na úrovni II. cyklu ZUŠ, z hudobnej náuky na úrovni absolventa ZUŠ. Uchádzač musí disponovať zdravým a vývojaschopným hlasom, má primerane rozvinuté hudobné schopnosti (rytmické cítenie, sluchové predpoklady, harmonické cítenie, hudobnú pamäť) a vzťah k zvolenému povolaniu. Súčasťou talentovej skúšky je písomný sluchový test; Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB