Učiteľstvo etickej výchovy

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo etickej výchovy sú spôsobilí pokračovať v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia učiteľstva etickej výchovy. Sú schopní vykonávať profesiu asistenta učiteľa, animátora (lektora) voľného času, pracovníka štátnej a verejnej správy, asistenta na rozličných špecializovaných pracoviskách v oblasti školstva. Môžu sa uplatniť aj v rôznych oblastiach verejného i súkromného sektora, v oblasti sociálnych služieb, neziskových organizácií a pod. Absolventi si osvojili základné historické a teoretické poznatky z oblasti etickej výchovy, chápu ich a dokážu aplikovať na konkrétne každodenné situácie. Získali základné poznatky filozofických, psychologických a pedagogických kontextov etickej výchovy, poznajú tradície, kultúru a hodnotový systém vlastnej krajiny a špecifiká jej jednotlivých regiónov. Ovládajú základné zručnosti pedagogickej a interpersonálnej komunikácie so širokou verejnosťou a orientujú sa v organizačných procesoch inštitucionálneho vzdelávania. Sú schopní sústavne sa vzdelávať a oboznamovať s novými postupmi, metódami, formami a prostriedkami práce s deťmi, mládežou i dospelou populáciou.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra s garantom štúdia. Prijímacie skúšky môžu byť formou vedomostného testu, v ktorom musia uchádzači preukázať dostatočné vedomosti zo všeobecného prehľadu občiansko-náučného charakteru v rozsahu učiva strednej školy zo základov etiky, základov sociológie, základov psychológie a z dejín filozofie. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok. Pre potreby výberu môžu byť zohľadnené aj dosiahnuté študijné výsledky z občianskej náuky a slovenského jazyka z posledných dvoch ročníkov strednej školy.

Garantujúce pracovisko

Katedra pedagogiky PF UMB