Predškolská a elementárna pedagogika

Profil absolventa - uplatnenie

(bakalársky stupeň pre magisterský študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať profesiu: učiteľ/ka materskej školy, vychovávateľ/ka v zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä školské kluby detí a centrá voľného času), asistent/ka učiteľa. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia dáva možnosť absolventom, na základe splnených podmienok pre prijatie, pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Aktuálne podmienky prijatia z februára 2021 nájdete po rozkliknutí tu

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach: (1) výsledok písomného testu, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad; (2) priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník SŠ v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk; (3) výsledky maturitných skúšok. Ďalej budú zohľadnené aktivity uchádzača, ktoré musia byť doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde bola aktivita vykonávaná. Hodnotené budú tieto aktivity: základná umelecká škola, stredoškolská odborná činnosť (SOČ), účasť na súťažiach v umeleckých, športových, tvorivých a iných činnostiach, dobrovoľnícka činnosť v oblasti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, študijný pobyt v zahraničí. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok alebo redukcii kritérií. Uchádzači zo zahraničia musia preukázať prostredníctvom certifikátu ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Upozorňujeme však, že súčasťou povinnej skladby predmetov štúdia sú aj také, v ktorých študent preukazuje športovú zdatnosť. 

Garantujúce pracovisko

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB