Ekonomika a manažment sociálnej práce

Profil absolventa- uplatnenie

Študijný program vychádza z požiadaviek praxe a potreby odborníkov disponujúcich odbornými vedomosťami a zručnosťami ekonomického charakteru a na druhej strane pripravenými pracovať s klientmi sociálnej práce v oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych služieb a sociálneho podnikania. Absolvent je schopný analyzovať a systematizovať súčasné trendy a problémy verejnej ekonomiky, ekonomickej a sociálnej štruktúry území a sociálnej práce. Je pripravený riešiť ekonomiku a manažment sociálnej práce  a pracovať v priamom kontakte s cieľovými skupinami sociálnej práce na úrovni práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: (1) preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, (2) komunikačné zručnosti, (3) motivácia k štúdiu, (4) riešenie sociálnej situácie a (5) aktuálny sociálno-politický a ekonomický prehľad.

 Garantujúce pracoviská

Katedra sociálnej práce PF UMB
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB