Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Školné poplatky

Poplatok za prijímacie konanie:
35,- € – papierová forma prihlášky pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia,
32,- € – elektronická forma podania prihlášky pre denné aj externé štúdium.

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do, musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: študijné oddelenie, Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:                                                   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:                                Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:                                         SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                                                   SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):                    
7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)                                                                                              
7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):                0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):                 rodné číslo (u uchádzačov zo SR)                                                                                                                                                          dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:                      meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,  829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:   SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):
7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):                  0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):                     rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
                                                             dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:                        meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.