Školné poplatky

Poplatok za prijímacie konanie:
35,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia
32,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium.

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB: https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:   Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:            SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                     SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):  7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
                                          7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
                                          7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):  0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):  rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
                                         dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:  meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:   Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN:            SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                     SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):  7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
                                          7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
                                          7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):  0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):    rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
                                           dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:      meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

UMB získava osobné údaje dotknutých osôb (uchádzačov a iných fyzických osôb), ktoré sú uvedené v prihláške a jej prílohách pre potreby prijímacieho konania; spracúva ich po dobu trvania účelu spracúvania „Uchádzači o štúdium“ a uchováva ich po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola prihláška podaná. Ďalšie informácie v zmysle GDPR o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb nájdete TU.