Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Podmienky prijatia na 1. a 2. stupeň štúdia

Podmienky prijatia na 1. a 2. stupeň štúdia

Andragogika (Bc.) – predpokladom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra andragogiky PF UMB s garantom štúdia. Kritériá na prijatie sú schválené vedením fakulty. Poriadok prijímacieho konania a požiadavky na prijatie sú schvaľované orgánmi fakulty, univerzity – každoročne  sa aktualizujú a dopĺňajú. Absolvovaním prijímacej skúšky uchádzač preukazuje: stanovenú kvalitu vedomostí z oblasti pedagogiky, sociológie, filozofie, náuky o spoločnosti v rozsahu stredoškolského učiva, stanovenú kvalitu prehľadu o edukačnej realite a aktuálnych problémoch výchovy a vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.

Andragogika (Mgr.) – úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe andragogika alebo v študijných programoch pedagogika, sociálna práca, psychológia, sociológia, kulturológia a iné a vykonanie prijímacích skúšok. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Pedagogika – vychovávateľstvo (Bc.) vedomosti z pedagogiky a psychológie v rozsahu stredoškolského učiva, všeobecný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho diania na Slovensku. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra s garantom štúdia.Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Sociálna pedagogika (Mgr.) predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijných programoch pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca (resp. sociálno-misijná práca), pedagogika – vychovávateľstvo, andragogika, špeciálna pedagogika, sociológia, učiteľstvo praktickej prípravy, učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, učiteľstvo psychológie v kombinácii, predškolská a elementárna pedagogika a ďalšie príbuzné odbory a vykonanie prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky vychádzajú z problémov sociálnej pedagogiky, sociálnej patológie, pedagogiky, pedagogiky voľného času a príslušných legislatívnych noriem. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) – základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach: (1) výsledok písomného testu, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad; (2) priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník SŠ v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk; (3) výsledky maturitných skúšok. Ďalej budú zohľadnené aktivity uchádzača, ktoré musia byť doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde bola aktivita vykonávaná. Hodnotené budú tieto aktivity: základná umelecká škola, stredoškolská odborná činnosť (SOČ), účasť na súťažiach v umeleckých, športových, tvorivých a iných činnostiach, dobrovoľnícka činnosť v oblasti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, študijný pobyt v zahraničí. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok alebo redukcii kritérií. Uchádzači zo zahraničia musia preukázať prostredníctvom certifikátu ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Upozorňujeme však, že súčasťou povinnej skladby predmetov štúdia sú aj také, v ktorých študent preukazuje športovú zdatnosť.

Predškolská pedagogika (Mgr.)podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia štátnou skúškou v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Cieľom prijímacej skúšky je overenie vedomostí uchádzača z jadra odboru, ktorý tvorí obsah povinných predmetov bakalárskeho štúdia. V prípade, že dekan rozhodne o nekonaní prijímacích skúšok, budú prijatí najúspešnejší uchádzači bakalárskeho štúdia. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje na základe váženého študijného priemeru dosiahnutých študijných výsledkov. Do priemeru sa započítavajú aj výsledky štátnej skúšky z bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Absolventi študijného programu predškolská a elementárna pedagogika, pre ktorých je toto štúdium primárne určené, budú prijímaní na základe váženého študijného priemeru ich bakalárskeho štúdia. Pre prijatie podľa tohto kritéria bude určený kritická hranica váženého priemeru. Absolventi iných programov v odbore  učiteľstvo a pedagogické vedy a absolventi predškolskej a elementárnej pedagogiky s váženým priemerom nad kritickou hranicou, budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa preveria  ich predpoklady pre štúdium Učiteľstva pre primárne vzdelávanie. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plán prijatia môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok. Uchádzači zo zahraničia musia preukázať prostredníctvom certifikátu ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2.

Sociálna práca (Bc.) základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Obsah a kritériá prijímacích skúšok určuje Katedra sociálnej práce PF UMB s garantom štúdia. Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru budú tieto tematické okruhy: (1) preukázanie potrebných osobnostných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, (2) motivácia k štúdiu, (3) riešenie sociálnej situácie a (4) aktuálny sociálno-politický prehľad.

Sociálna práca (Mgr.) – predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho  štúdia v študijnom odbore sociálna práca alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného odboru sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB. Prijímacia skúška má formu písomnej skúšky zahrňujúcej učivo na úrovni profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca: historické, spoločenské a filozofické východiská sociálnej práce, teória sociálnej práce, metódy a metodika sociálnej práce, sociálna politika, sociálne zabezpečenie. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.) – výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: (1) preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, (2) komunikačné zručnosti, (3) motivácia k štúdiu, (4) riešenie sociálnej situácie a (5) aktuálny sociálno-politický a ekonomický prehľad.

Psychológia (Bc.) Pre tento študijný program sú podmienky stanovené nasledovne: spôsob výberu uchádzačov sa uskutočňuje na základe písomného testu vedomostnej orientácie (z predmetu psychológia a biológia) v rozsahu stredoškolského učiva, posúdenia znalosti práce s textom v anglickom jazyku na B1 úrovni, posúdenia všeobecných rozumových schopností (riešenie úloh verbálnych, numerických, logických a abstraktných) a analýzy predpokladov osobnostného profilu. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Spôsob realizovania písomných testov, ako aj ich vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov, je zabezpečený dôsledne anonymne s  použitím kódu uchádzača a utajením jeho mena. Až po vyhodnotení, prostredníctvom počítačového programu a vytvorením nezávislého a objektívneho poradia, sa ku kódom priradia mená uchádzačov.

Kladené požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú zábezpekou selektivity uchádzačov s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekan fakulty.

Zároveň na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok alebo redukcii kritérií. 

V prípade mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu je možné akceptovať ako alternatívnu formu prijímacieho konania študijný  prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka z profilových predmetov (slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, psychológia a biológia), ktoré by boli súčasťou písomného vedomostného testu.

Vychádzajúc z Novely Zákona o vysokých školách, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Psychológia (Mgr.) – Prijímanie na študijný program sa uskutočňuje na základe študijných výsledkov dosiahnutých v bakalárskom stupni štúdia a relevantných aktivít uchádzača k študijnému odboru. Základnou podmienkou pre prijatie je ukončené štúdium v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia v zmysle § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Na základe získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí sú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Posudzované sú 3 kritéria: (1) celkový prospech počas bakalárskeho stupňa štúdia vyjadrený váženým študijným priemerom – 50 bodov; (2) prospech z obhajoby bakalárskej práce – 30 bodov; (3) absolvované relevantné aktivity k študijnému odboru – 20 bodov. Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je príbuznosť študijného odboru ukončeného bakalárskeho štúdia. Vyžaduje sa, aby uchádzač ukončil predchádzajúce bakalárske štúdium v študijnom odbore psychológia, alebo magisterské štúdium v študijnom programe učiteľstvo psychológie (v kombinácii). Kritériá používané pri posudzovaní a výbere uchádzačov na štúdium zabezpečujú zhodnotenie študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium vyznačujúce sa dlhodobým študijným výkonom. Kritérium aktivity vyjadruje mieru motivácie a angažovania sa uchádzača nad rámec študijných povinností a zároveň umožňuje odhadnúť záujmovú orientáciu uchádzača o štúdium. Uchádzač môže získať body za aktivity ako napr.: aktívna účasť na vedeckom odbornom psychologickom podujatí charakteru konferencie, účasť na vzdelávacej aktivite akreditovanej MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR, aktívna účasť na katedrovom kole ŠVOUČ, aktívna účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole ŠVOUČ alebo účasť študenta na zahraničnej mobilite v rámci študijného odboru psychológia. Podmienky prijímacieho konania sú každoročne prehodnocované a aktualizované.

Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok alebo redukcii kritérií.

Vychádzajúc z Novely Zákona o vysokých školách, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) podmienky prijatia na štúdium sú úplné stredné vzdelanie a znalosti z biblistiky a cirkevných dejín na základe predpísanej literatúry. V oblasti zručnosti sa hodnotia komunikačné schopnosti uchádzača. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu úroveň schopností. V prípade nekonania prijímacích skúšok, budú prijatí uchádzači s najlepšími priemernými výsledkami zo záverečného ročníka strednej školy.

Evanjelikálna teológia (Mgr.) – predpokladom prijatia je preukázanie úspešnosti absolvovaného vysokoškolského štúdia bakalárskeho štúdia v študijnom programe evanjelikálna teológia a misia. V komisionálnom prijímacom konaní sa bodovo hodnotia dosiahnuté študijné výsledky z predchádzajúceho vzdelávania. Hodnotia sa vedomosti z evanjelikálnej teológie a misie. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu úroveň schopností. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo hudobného umenia (Bc.) – podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie talentovej skúšky: z hry na hudobnom nástroji a sólového spevu na úrovni II. cyklu ZUŠ (absolvent sólového spevu na ZUŠ má ovládať hru na hudobnom nástroji na úrovni 5. ročníka ZUŠ), znalosť hudobnej náuky je požadovaná na úrovni absolventa 1. cyklu ZUŠ. Uchádzač musí disponovať zdravým a vývojaschopným hlasom, má primerane rozvinuté hudobné schopnosti (rytmické cítenie, sluchové predpoklady, harmonické cítenie, hudobnú pamäť) a vzťah k zvolenému povolaniu. Súčasťou talentovej skúšky je písomný sluchový test; Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo hudobného umenia (Mgr.) – podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia alebo iného ekvivalentného študijného programu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc.) – podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky: z hry na hudobnom nástroji a sólového spevu na úrovni II. cyklu ZUŠ, z hudobnej náuky na úrovni absolventa ZUŠ. Uchádzač musí disponovať zdravým a vývojaschopným hlasom, má primerane rozvinuté hudobné schopnosti (rytmické cítenie, sluchové predpoklady, harmonické cítenie, hudobnú pamäť) a vzťah k zvolenému povolaniu. Súčasťou talentovej skúšky je písomný sluchový test; Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Mgr.) – podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory alebo iného ekvivalentného študijného programu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo pedagogiky (Bc.) predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra pedagogiky PF UMB s garantom štúdia. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie sa každoročne aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: (1) preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, (2) preukázanie definovanej úrovne vedomostí z  oblasti pedagogiky, psychológie v rozsahu stredoškolského učiva, (3) prezentácia jedného pedagogického diela podľa vlastného výberu. Podmienkou prijatia na dvojaprobačné učiteľské štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok aj z druhého aprobačného predmetu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo pedagogiky (Mgr.) predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo pedagogiky alebo ekvivalentných bakalárskych študijných programov a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra pedagogiky PF UMB s garantom študijného programu. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie sa každoročne aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium a preukázanie definovanej úrovne vedomostí z  oblasti pedagogiky v rozsahu bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo psychológie (Bc.) – podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Uchádzači o štúdium musia preukázať vedomosti z psychológie a biológie v rozsahu učiva strednej školy. Výber sa realizuje na základe výsledkov písomného testu a v zmysle Zásad prijímacieho konania.

Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok alebo redukcii kritérií.

Vychádzajúc z Novely Zákona o vysokých školách, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

Učiteľstvo psychológie (Mgr.) – podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo psychológie štátnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra spolu s garantom študijného programu. V prijímacom konaní sa sleduje preukázanie potrebných predpokladov a schopností na 2. stupeň vysokoškolského štúdia, preukázanie vedomostí z oblasti psychológie na úrovni bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok alebo redukcii kritérií.

Vychádzajúc z Novely Zákona o vysokých školách, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

Učiteľstvo etickej výchovy (Bc.) podmienkou prijatia je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra s garantom štúdia. Prijímacie skúšky môžu byť formou vedomostného testu, v ktorom musia uchádzači preukázať dostatočné vedomosti zo všeobecného prehľadu občiansko-náučného charakteru v rozsahu učiva strednej školy zo základov etiky, základov sociológie, základov psychológie a z dejín filozofie. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok. Pre potreby výberu môžu byť zohľadnené aj dosiahnuté študijné výsledky z občianskej náuky a slovenského jazyka z posledných dvoch ročníkov strednej školy.

Učiteľstvo etickej výchovy (Mgr.) podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo etickej výchovy, alebo etiky, alebo filozofie, alebo učiteľstva psychológie, štátnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra s garantom štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Bc.) podmienkou prijatia je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Mgr.) podmienkou prijatia je ukončenie          1. stupňa štúdia v študijnom programe výtvarná výchova alebo v ekvivalentných študijných programoch. Prezentácia portfólia za obdobie bakalárskeho štúdia a ukážka bakalárskej práce. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Bc.) podmienkou prijatia je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit. Podmienkou prijatia je tiež úspešné absolvovanie testu zo znalostí z oblasti výtvarného umenia a estetiky.

Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Mgr.) podmienkou prijatia je ukončenie 1. stupňa štúdia v študijnom programe výtvarná výchova alebo v ekvivalentných študijných programoch. Prezentácia portfólia za obdobie bakalárskeho štúdia a ukážka bakalárskej práce.