Podmienky prijatia 3. stupňa

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia

Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom odbore podľa nižšie uvedených odborov. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém ku konkrétnemu školiteľovi. Témy a školitelia budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 1. 3. 2021.

Uchádzač na doktorandské štúdium je povinný uviesť do prihlášky cudzí jazyk, z ktorého bude robiť prijímaciu skúšku (Aj, Fj, Rj, Nj).

K prihláške uchádzač prikladá:

‒     predbežný projekt zamerania  výskumu budúcej dizertačnej práce, v ktorom preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre);

‒     prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti, v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom), zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu, dobrovoľnícke aktivity a pod.

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky v troch súčastiach:

  1. Obhajoba projektu dizertačnej práce – metodológia výskumu podľa odboru a témy práce a to najmä: znalosť vybraných metodologických postupov, metód a výskumných nástrojov, zásady a úskalia ich použitia, terminologická správnosť metodologických pojmov, doterajšie využitie výskumných nástrojov k danej téme, znalosť metodologickej literatúry.
  2. Obhajoba projektu dizertačnej práce – odborné znalosti príslušného odboru, resp. jeho subdisciplín, do ktorých patrí téma práce a to najmä: znalosť prístupov k problematike, relevantných koncepcií, doterajší stav rozpracovania a výsledkov výskumov, literatúry k téme, ako aj interdisciplinárne vedomosti súvisiace s riešenou problematikou.
  3. Znalosť cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry a to najmä: schopnosť bežnej komunikácie v cudzom jazyku, schopnosť odbornej komunikácie o budúcej téme práce, schopnosť porozumenia odborného textu.

Andragogika (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v študijných programoch andragogika a pedagogika. Akceptovateľní sú aj absolventi študijných programov: psychológia, sociológia, personálny manažment, sociálna práca, resp. iných ekvivalentných študijných programov. V týchto prípadoch sa pri výbere uchádzačov zohľadňuje obsahové zameranie ich predchádzajúceho štúdia, vrátane témy diplomovej práce; kvalita a rozsah vedomostí z oblasti edukácie dospelých, resp. ich vlastné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania dospelých.

Pedagogika (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v týchto študijných programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, andragogika, sociológia, sociálna práca, učiteľstvo pedagogiky, pedagogika voľného času, vychovávateľstvo.

Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiťabsolventi2. stupňa štúdia týchto študijných programov: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika, výnimočne v študijných programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika voľného času, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, resp. mladšieho školského veku.

Teológia (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v študijnom programe teológia alebo v ekvivalentnom študijnom programe so znalosťou biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny. 

Sociálna práca (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia študijného programu sociálna práca alebo týchto študijných programov: sociálna pedagogika, sociológia, psychológia, liečebná pedagogika, ošetrovateľstvo, verejná ekonomika a služby.

 

Informácie o rigoróznom konaní

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálnej smernice o rigoróznom konaní na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. 

Absolventi študijných programov 2. stupňa môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v týchto študijných odboroch:

učiteľstvo a pedagogické vedy v študijných programoch:

‒                 učiteľstvo pedagogiky

‒                 učiteľstvo psychológie

‒                 učiteľstvo hudobného umenia

‒                 učiteľstvo etickej výchovy

‒                 učiteľstvo výtvarného umenia

‒                 predškolská pedagogika

‒                 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

‒                 sociálna pedagogika

‒                 andragogika

sociálna práca v študijnom programe:

‒                 sociálna práca

psychológia v študijnom programe:

‒                 psychológia

teológia v študijnom programe:

‒       evanjelikálna teológia

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní ústnej skúšky sa absolventom udeľuje:

a)   akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v študijných programoch študijných odborov učiteľstvo  a pedagogické vedy;

b)   akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v študijných programoch študijných odborov sociálna práca a psychológia;

c)   akademický titul doktor teológie“ („ThDr.“) v študijnom programe študijného odboru teológia.

Kompletná informácia o rigoróznom konaní na PF UMB sa nachádza tu: