Sociálna práca

Z čoho pozostávajú prijímacie skúšky na katedru sociálnej práce?
Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický a ekonomický prehľad.  V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky.