Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Sociálna práca

Profil absolventa/absolventky a uplatnenie
Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca je pripravený pre výkon odborných činností vykonávaných v zmysle v zmysle Zákona NR SR č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolvent bakalárskeho štúdia tohto študijného programu sa môže uplatniť ako asistent sociálnej práce, odborný asistent sociálnych služieb, inštruktor sociálnej rehabilitácie, odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva, odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce, komunitný pracovník, terénny sociálny pracovník a opatrovník/poručník pre maloleté aj plnoleté osoby ustanovený príslušným súdom. Hlavné ťažisko uplatnenia absolventa je sociálna práca v priamom kontakte s cieľovými skupinami sociálnej práce v rôznych prostrediach, v práci s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou v rámci štátnej správy, samosprávy, neziskových organizácií, zariadení sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ústavov na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby, zdravotníckych zariadení, medzinárodných inštitúcií so zameraním na sociálnu a humanitárnu pomoc, podnikateľskej sféry v oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva a iných organizácií a inštitúcií.

Originalita programu
Bakalársky študijný program sociálna práca reflektuje v zmysle Zákona NR SR č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov predovšetkým potreby praxe zameranej na výkon odborných činnosti asistentom sociálnej práce. Vysokoškolská príprava v tomto študijnom programe je zameraná na prípravu na výkon tých pracovných činností, ktoré vyžadujú vedomosti a zručnosti z oblasti teoretických východísk sociálnej práce, metód sociálnej práce a cieľových skupín sociálnej práce, sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia, participatívnych prístupov v sociálnej práci a práce s komunitou, sociálneho poradenstva a sociálnej práce s rodinou.

Špecifická študijného programu vyplývajú z dlhodobej a úzkej spolupráce s pracoviskami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní tohto štúdia na PF UMB (katedra psychológie, katedra pedagogiky), ako aj na UMB (Ekonomická fakulta, právnická fakulta) a z dôrazu na rozvoj a využívanie participatívnych prístupov v sociálnej práci. Počas štúdia sú študenti zapájaní do projektov a výskumov pre potreby praxe, sú pripravovaní pre výkon manažérskych funkcií, pre prácu s dobrovoľníkmi a je cielene rozvíjaná ich osobná a sociálna zodpovednosť a angažovanosť pri riešení sociálnych problémov a výziev.

Podmienky prijatia na štúdium
Pre štúdium bakalárskeho študijného programu sociálna práca sú požadované najmä schopnosti súvisiace s výkonom sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie. Základným predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou. Ďalším predpokladom sú osobnostné vlastnosti a kompetencie viažuce sa na výkon profesie sociálna práca, najmä: komunikačné, sociálne a emocionálne kompetencie, schopnosť organizovať a plánovať prácu, schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť, tvorivosť a flexibilita, sociálna zrelosť, angažovanosť, schopnosť spolupráce, záujem o sebarozvoj. Osobitým prekladom sú študijné schopnosti uchádzača, t.j. pripravenosť zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia. Štúdium sa realizuje v slovenskom jazyku, preto je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka, vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie vysvedčenia o maturitnej skúške. V bakalárskom študijnom programe sociálna práca sa výber uchádzačov realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Pohovory sú špecifickou formou na zistenie predpokladov pre študijný program sociálna práca a perspektívne pre výkon profesie sociálna práca. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, komunikačné zručnosti, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický prehľad, angažovanosť uchádzača v oblasti dobrovoľníctva, mimoškolských aktivít, aktivít neformálneho vzdelávania a pod. Na základe súčtu získaných bodov z pohovoru sa stanovuje poradie uchádzačov pre prijatie. V prípade nižšieho (rovnakého) počtu uchádzačov o štúdium, ako minimálny predpokladaný počet prijatia, môže dekanka fakulty rozhodnúť o nevykonaní (resp. odpustení) prijímacích skúšok alebo ich časti.

Garantujúce pracovisko
Katedra sociálnej práce PF UMB 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. 
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Opis študijného programu denné štúdium
Opis študijného programu externé štúdium 
Odporúčaný študijný plán denné štúdium 
Odporúčaný študijný plán externé štúdium 
Informačné listy predmetov