Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Psychológia

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť, pripravená kompetentne vykonávať suportívne psychologické činnosti asistenta zaradeného na rôznych pracovno-funkčných miestach v oblasti vedecko-výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, edukačnej, forenznej a iných. Indikované povolanie: asistent psychológa. 

Originalita programu
Bakalársky študijný program Psychológia je orientovaný na prípravu asistenta psychológa. Štúdium umožňuje absolventovi pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe Psychológia a následne vykonávať profesiu psychológa. Príprava asistenta psychológa je tak nevyhnutným základom pre vzdelávanie odborníkov, ktorí budú pripravení skúmať, objasňovať, ovplyvňovať a prognosticky hodnotiť prežívanie a správanie jednotlivca ako i skupiny ľudí v oblastiach pracovnej a organizačnej psychológie, klinickej a poradenskej psychológie, pedagogickej a školskej psychológie. Obsah vzdelávania v študijnom programe je zároveň nezameniteľný s príbuznými študijnými programami v skupine odborov Sociálne, ekonomické a právne vedy a vytvára predpoklad pre zastávanie pozícií odborného zamestnanca v súlade s platnou legislatívou (v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych veci, atď.).

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači na základe výsledkov písomného testu, v rámci ktorého sa zisťujú vedomosti z predmetu psychológia a z predmetu biológia v rozsahu stredoškolského učiva; schopnosti práce s textom v anglickom jazyku na úrovni B1; všeobecné rozumové schopnosti (riešenie úloh verbálnych, numerických, logických a abstraktných) a predpoklady osobnostného profilu.

Garantujúce pracovisko
Katedra psychológie PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Opis študijného programu denné štúdium
Odporúčaný študijný plán denné štúdium
Informačné listy predmetov