Najvýznamnejšie práce

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (spolu 30)

Doktorandská škola - cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku / Beata Kosová ... [et al.] ; Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - 270 s. [20,29 AH]. - ISBN 978-80-557-1588-9 [KOSOVÁ, Beata (42,1%) - HANESOVÁ, Dana (22%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (17,7%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (5,9%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (3,4%) - PORUBSKÝ, Štefan (2,7%) - SOLLÁROVÁ, Eva (2,2%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (4%)

Pedagogické znalosti a profesionalita učiteľa / Alena Tomengová ... [et al.] ; Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 220 s. [11,00 AH]. [TOMENGOVÁ, Alena (10%) - KOSOVÁ, Beata (12%) - POLIACH, Vladimír (17%) - PAVLOV, Ivan (11%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (8%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - GUFFOVÁ, Daniela (12%) - KORÓNY, Samuel (7%) - HAVIAR, Miroslav (12%)  

 Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov / Beata Kosová, Alena Tomengová ... [et al.] Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 226 s. [11,27 AH]. - ISBN 978-80-557-0860-7 [KOSOVÁ, Beata (21%) - TOMENGOVÁ, Alena (9%) - DUCHOVIČOVÁ, Jana (15%) - DOUŠKOVÁ, Alena (29%) - ŠVEDA, Dušan (7%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (6%) - PAVLOV, Ivan (3%) - PETRASOVÁ, Alica (3%) - KMEŤOVÁ, Jarmila (3%) - PORTIK, Milan (2%) - VALACHOVÁ, Daniela (2%)

Filozofické a globálne súvislosti edukácie / Beata Kosová ; Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - 173 s. - ISBN 978-80-557-0434-0 [KOSOVÁ, Beata (100%).

Články a kapitoly registrované v databázach WoS alebo Scopus (spolu 10)

Slovak Republic / Beata Kosová, Štefan Porubský. In The education systems of Europe. - 2. [aktual.] vyd. - Cham : Springer International Publishing, 2015. - ISBN 978-3-319-07472-6. - S. 725-742 [1,30 AH]. [KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]. - Kapitola je evidovaná v databáze Scopus. 

The Development and Transformation of the School System in the Slovak Republic after the Fall of the Totalitarian Regime from the Aspects of Educational Policy, Educational Practice at the Level of Primary Schools, and University Preparation of Teachers / Beata Kosová, Štefan Porubský. In The New educational review. ISSN 1732-6729. - Vol. 23, no. 1 (2011), pp. 19-34. [KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)]. -

Pohľady učiteľov na slovenskú reformu školstva a svoje miesto v nej = Teachers´ views on the Slovak school reform and their position in it / Beata Kosová, Marián Trnka. In Orbis scholae : Kurikulární reforma v ČR a SR 10 let poté: bilance a výzvy pro současnou školu. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, ISSN 1802-4637. - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 95-111. [KOSOVÁ, Beata (50%) - TRNKA, Marian (50%)]

Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku = Problem of standardisation of teacher profession in the context of teacher professional development in Slovakia / Štefan Porubský, Beata Kosová, Ivan Pavlov. In Orbis scholae : Standardy v učitelské profesi. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, ISSN 1802-4637. - Roč. 8, č. 3 (2014), s. 23-46. [PORUBSKÝ, Štefan (40%) - KOSOVÁ, Beata (30%) - PAVLOV, Ivan (30%)]     

Contemporary dilemmas in university and academic education - a Central European perspective / Beata Kosová. In Human Affairs : postdisciplinary humanities & social sciences quarterly. - Vienna : Springer, ISSN 1210-3055. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 68-77. [KOSOVÁ, Beata (100%)] 

Zoznam publikačnej činnosti  
Zoznam publikácií, registrovaných vo WoS a Scopus

Štatistika citácií a ohlasov - spolu 1882
Citácie registrované vo Web of Science a SCOPUS     40
Citácie v zahraničných publikáciách                          430
Citácie v domácich publikáciách                               1339
Recenzie v zahraničných publikáciách                         7
Recenzie v domácich publikáciách                               6

Najcitovanejšia práca - spolu 167 citácií
Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo ako ďalej na 1. stupni základnej školy / Beata Kosová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 1995. - 99 s. - ISBN 80-88825-00-8 [KOSOVÁ, Beata (100%)] a ďalšie 3 vydania 1996,1998 a 2000

  

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom, v prípade potreby sa môže konať aj online .

Kontaktný formulár

=